Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2016 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-5, § 6-11, § 7-1 og § 8-2.

I

 I forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven gjøres følgende endringer:

 

§ 6-8 skal lyde:

 

§ 6-8. Teknikker og instrumenter for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning

(1) Av hensyn til en effektiv porteføljeforvaltning, kan det i forvaltningen av verdipapirfond benyttes visse teknikker og instrumenter som relaterer seg til omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, herunder utlån av finansielle instrumenter og gjenkjøpsavtaler, dersom de teknikker og instrumenter som benyttes, oppfyller følgende kriterier:

1. de er økonomisk hensiktsmessige og de benyttes på en kostnadseffektiv måte,

2. de benyttes for å

a) redusere risiko

b) redusere kostnader eller

c) frembringe tilleggskapital eller inntekter til verdipapirfondet med et risikonivå som er i overensstemmelse med risikoprofilen til verdipapirfondet og plasseringsbegrensingene etter verdipapirfondloven,

3. risikoen forbundet med teknikkene og instrumentene blir hensiktsmessig fanget opp av risikostyringssystemet i forvaltningsselskapet, og

4. teknikkene og instrumentene er i samsvar med verdipapirfondets mål.

(2) I avtale om teknikker som nevnt i første ledd, må verdipapirfondets motpart være en kredittinstitusjon, et forsikringsselskap eller et verdipapirforetak med tillatelse fra en EØS-stat, eller tilsvarende institusjon utenfor EØS-området dersom institusjonen er underlagt betryggende tilsyn og regulering i hjemlandet.

(3) Ved bruk av teknikker som nevnt i første ledd, skal risikoeksponeringen mot samme motpart ikke overstige:

a) 10 prosent av fondets eiendeler når motparten er en kredittinstitusjon

b) 5 prosent av fondets eiendeler mot andre motparter som nevnt i annet ledd enn kredittinstitusjoner.

(4) Risikoeksponeringen etter tredje ledd beregnes basert på markedsverdien (mark-to-market) av de finansielle instrumentene eller kontante midlene som er overført til motparten i forbindelse med teknikkene, hensyntatt eventuell sikkerhetsstillelse som nevnt i femte og sjette ledd. I beregningen er det adgang til å motregne kontrakter med samme motpart forutsatt at motregningsavtale kan gjøres gjeldende.

(5) Risikoeksponeringen mot samme motpart kan reduseres gjennom betryggende sikkerhetsstillelse, stilt overfor fondet.

(6) Sikkerhet som forvaltningsselskapet stiller på vegne av verdipapirfondet, skal tas med i beregningen av motpartsrisiko etter tredje ledd. Sikkerhet som stilles, kan tas med i beregningen etter en nettoberegning, etter fratrekk av fondets forpliktelse overfor motparten, forutsatt at motregningsavtale kan gjøres gjeldende.

(7) Risikoeksponeringen mot samme motpart knyttet til teknikker som nevnt i første ledd, og unoterte derivater skal kombineres ved beregning av grensene i tredje ledd.

(8) Alle nettoinntekter som oppstår som følge av bruk av teknikkene, skal tilfalle fondet.

(9) Forvaltningsselskapet skal påse at det til enhver tid kan tilbakekalle ethvert finansielt instrument eller kontanter, eller avslutte enhver avtale inngått i forbindelse med bruk av teknikkene.

(10) Forvaltningsselskapet kan ikke benytte mer enn 50 prosent av fondets eiendeler ved bruk av teknikkene.

(11) Forvaltningsselskapet kan i forbindelse med bruk av teknikkene bare benytte finansielle instrumenter som omsettes på et regulert marked, og pengemarkedsinstrumenter som nevnt i verdipapirfondloven § 6-5 annet ledd.

(12) Dersom et verdipapirfond skal kunne benytte teknikker som nevnt i første ledd, skal det fremgå av fondets vedtekter, jf. verdipapirfondloven § 4-4 første ledd nr. 2.

(13) Annet og tredje ledd begrenser ikke adgangen for en sentral motpart med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 13-1, eller tilsvarende institusjon fra annen EØS-stat eller som er anerkjent innenfor EØS-området, til å tre inn som part i avtale om teknikker som nevnt i første ledd.

 

 I § 6-14 gjøres følgende endringer:

 

Nytt tredje ledd skal lyde:

            (3) Risikoeksponeringen mot samme motpart knyttet til unoterte derivater og teknikker som nevnt i § 6-8, skal kombineres ved beregning av grensene fastsatt i annet ledd og i verdipapirfondloven § 6-7 første ledd.

 

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

 

Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

 

§ 6-15 femte ledd skal lyde:

            (5) Første ledd og § 6-14 annet og fjerde ledd kommer ikke til anvendelse dersom underliggende til derivatet er en finansiell indeks som oppfyller betingelsene angitt i § 6-12.

 

§ 6-18 oppheves.

 

§ 7-1 første ledd skal lyde:

            (1) Finanstilsynet kan gi samtykke til at verdipapirfond som ikke er UCITS-fond, fraviker følgende av forskriftens bestemmelser: § 6-3 til § 6-6, § 6-8 sjuende ledd, § 6-9 tredje og fjerde ledd, § 6-14 annet, tredje og fjerde ledd og § 6-15 med unntak av fjerde ledd.

 

§ 7-2 første ledd skal lyde:

(1) Spesialfond, som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 6, og forvaltning av spesialfond er unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften § 6-3 til § 6-6, § 6-8 sjuende ledd, § 6-9 tredje, fjerde og femte ledd, § 6-10 første til femte ledd, § 6-11 første ledd, § 6-13, § 6-14, § 6-15 første til tredje ledd, § 6-17 og § 8-1 første ledd nr. 2 bokstav l femte punktum.

 

§ 8-1 første ledd nr. 2 bokstav k skal lyde:

            k) Beskrivelse av fondets investeringsmål, herunder finansielle mål, av investeringspolitikken, herunder spesialisering innen bestemte geografiske områder eller næringssektorer, samt opplysninger om teknikker og instrumenter som nevnt i § 6-8, og retningslinjer for sikkerhetsstillelse eller lånefullmakter som kan benyttes i forvaltningen av fondet, og en angivelse av hvilke kategorier aktiva fondets midler kan plasseres i,

 

II

 

For de verdipapirfond som pr. 1. juli 2016 benytter teknikker for en effektiv porteføljeforvaltning, gjelder kravet til innhold i verdipapirfondets vedtekter fra 1. januar 2017.

 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.