Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 27. juni 2022 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) §§ 4-3 femte ledd, 4-4 sjette ledd, 4-5 fjerde ledd og 4-8 første ledd.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endringer:

Kapittel 4 skal lyde:

Kapittel 4. Flaggeplikt

§ 4-1 Krav til meldingen

(1) Melding som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-2til 4-4 skal inneholde opplysninger om:

a. navn på utsteder av aksjene,

b. dato da andelen nådde opp til, oversteg eller falt under grensene fastsatt iverdipapirhandelloven § 4-2 første ledd,

c. navn på den flaggepliktige, herunder navn på aksjeeieren,

d. antall aksjer meldingen omfatter,

e. den etterfølgende situasjonen hva gjelder stemmeretter, herunder hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar,

f. hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar i form av rettigheter til aksjer,

g. omstendigheten som utløste flaggeplikten, og om denne gjaldt vedkommende selv eller annen som omfattes av flaggeplikt,

h. rekken av kontrollerte foretak aksjene eller rettighetene eies gjennom, og

i. dersom meldingen gjelder rettigheter til aksjer som nevnt i verdipapirhandelloven 4-3 første ledd, skal meldingen i tillegg inneholde en beskrivelse av rettighetene, herunder opplysninger om på hvilket tidspunkt rettighetene vil eller kan bli utøvet og tidspunktet de forfaller.

(2) Melding som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd skal omfatte en oppdeling etter type finansielle instrumenter som innehas etter paragrafens første ledd nr. 1 og nr. 2, og skille mellom finansielle instrumenter som gir rett til fysisk oppgjør og finansielle instrumenter som gir rett til finansielt oppgjør.

(3) Melding som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-6 skal omfatte en oppdeling av antallet stemmeretter knyttet til aksjer som innehas i samsvar med §§ 4-2 og 4-4, og stemmeretter knyttet til finansielle instrumenter etter § 4-3.

(4) Dersom plikten til å sende melding etter denne paragrafen gjelder flere personer, kan det sendes felles melding. Bruk av felles melding fritar ikke den enkelte person fra ansvaret etter verdipapirhandelloven §§ 4-2 til 4-4, og denne

(5) Flagging ved tildeling og tilbakekall av fullmakter kan gjøres i en melding såfremt fullmakten kun gjelder for førstkommende generalforsamling og dette angis i meldingen.

 

§  4-2 Unntak

(1) Morselskap til forvaltningsselskap er ikke forpliktet til å legge sammen sine eierandeler etter verdipapirhandelloven § 4-4 annet ledd med eierandeler som forvaltningsselskapet forvalter etter reglene om UCITS i verdipapirfondloven eller annet regelverk som gjennomfører direktiv 2009/65/EF, forutsatt at forvaltningsselskapet utøver sin stemmerett etter eget skjønn, uavhengig av morselskapet og annet kontrollert foretak under morselskapet.

(2) Morselskapet til verdipapirforetak er ikke forpliktet til å legge sammen sine eierandeler etter verdipapirhandelloven § 4-4 annet ledd med de eierandeler som verdipapirforetaket forvalter for den enkelte kunde som ledd i ytelse av porteføljeforvaltning, forutsatt at:

  1. verdipapirforetaket har tillatelse til å yte porteføljeforvaltning etter verdipapirhandelloven, eller annet regelverk som gjennomfører direktiv 2014/65/EU,
  2. verdipapirforetaket kun kan utøve stemmerett knyttet til slike aksjer etter skriftlig eller elektronisk instruks, eller det sørges for at porteføljeforvaltningen utøves uavhengig av andre tjenester på vilkår som tilsvarer vilkårene i verdipapirfondloven for UCITS eller annet regelverk som gjennomfører direktiv 2009/65/EF ved at det etableres hensiktsmessige ordninger, og
  3. verdipapirforetaket utøver sin stemmerett etter eget skjønn, uavhengig av morselskapet og annet kontrollert foretak under morselskapet.

(3) Morselskap som ønsker å benytte unntakene i første eller annet ledd skal uten ugrunnet opphold gi melding til Finanstilsynet dersom det vil benytte unntakene. Morselskapet skal opplyse om forvaltningsselskapenes og verdipapirforetakenes navn og hvilke tilsynsmyndigheter som fører tilsyn med foretakene. Morselskapet skal avgi en erklæring om at vilkårene i første og annet ledd er oppfylt. Morselskapet skal opplyse Finanstilsynet ved endringer i meldingen.

(4) Foretak med hovedsete i en tredjestat som ville ha krevd tillatelse etter regelverk som gjennomfører direktiv 2009/65/EF, eller, for porteføljeforvaltning etter regelverk som gjennomfører 2014/65/EU, dersom det hadde sitt hovedsete i EØS, fritas også for forpliktelsen til å legge sammen sine eierandeler med morselskapets eierandeler etter første og annet ledd, forutsatt at de oppfyller tilsvarende vilkår for uavhengighet som forvaltningsselskaper eller verdipapirforetak.

(5) Plikten etter verdipapirhandelloven § 4-2 første ledd gjelder ikke stemmeretter knyttet til aksjer som er ervervet for stabiliseringsformål etter artikkel 5 i markedsmisbruksforordningen, jf. verdipapirhandelloven § 3-1 første ledd, med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle instrumenter, forutsatt at stemmerettene som er knyttet til disse aksjene ikke utøves eller på annen måte anvendes til å gripe inn i utstederens ledelse.

(6) Bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 4-2 første ledd og § 4-4 første ledd nr. 3 gjelder ikke for aksjer som stilles til rådighet for medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker når de utfører sine oppgaver som monetære myndigheter, herunder aksjer som stilles til rådighet for eller av medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker i henhold til en avtale om pant eller gjenkjøp, eller lignende likviditetsavtale for pengepolitiske formål eller innenfor et betalingssystem.

(7) Flaggeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 første ledd gjelder ikke aksjer som besittes som ledd i forvalterregistrering, såfremt forvalteren kun kan utøve stemmerettene etter nærmere instruks fra aksjeeieren, og instruksen foreligger skriftlig eller elektronisk.

 

§ 4-3 Egenkapitalbevis

Bestemmelsene i kapittelet her gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis og rettigheter til egenkapitalbevis.

§ 4-4 Utfyllende bestemmelser

(1) Nærmere regler for beregning av flaggepliktig beholdning etter verdipapirhandelloven § 4-3 tredje ledd følger av forskriftens § 4-5, jf. kommisjonsforordning (EU) 2015/761 artikkel 4 og 5.

(2) Nærmere regler for beregning av terskelverdien på 5 prosent i verdipapirhandelloven § 4-5 første ledd nr. 2 og verdipapirhandelloven § 4-5 annet ledd følger av forskriften § 4-5, jf. kommisjonsforordning (EU) 2015/761 artikkel 2 og 3.

(3) Nærmere regler for hva som anses som et verdipapirforetaks handelsportefølje i verdipapirhandelloven § 4-5 annet ledd følger av forskriften § 4-5, jf. kommisjonsforordning (EU) 2015/761 artikkel 6.

 

§ 4-5 Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2015/761

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29db (forordning (EU) 2015/761) om utfyllende regler om utregning av flaggepliktige beholdninger gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. september 2022.