Forskrift om endring i forskrift om systemer for betalingstjenester

Fastsatt av Finansdepartementet 5. juli 2023 med hjemmel i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. § 3-3 første ledd annet punktum og § 6-2 og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-10a femte ledd. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 16eb (forordning (EU) 2018/389 og forordning (EU) 2022/2360

I

I forskrift 15. februar 2019 nr. 152 om systemer for betalingstjenester gjøres følgende endringer:

§ 8 første ledd skal lyde:

I samsvar med reglene i finansavtaleloven § 4-16, skal utføring av avtale om betalingsfullmakt eller kontoinformasjonstjeneste ikke gjøres betinget på vilkår om at det foreligger en avtale mellom kontotilbyderen og betalingsfullmektigen eller opplysningsfullmektigen om utføring av tjenesten.

 

Ny § 12 skal lyde:

§ 12 Tekniske reguleringsstandarder for sterk kundeautentisering og kommunikasjonsstandarder

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 16eb (delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/389 om tekniske reguleringsstandarder for sterk kundeautentisering og felles og sikre åpne kommunikasjonsstandarder, som endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2360 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

 

Ny § 13 skal lyde:

§ 13 Frist for gjennomføring av endringsbestemmelser om sterk kundeautentisering

Betalingstjenestetilbydere skal gjennomføre endringer i henhold til delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2360 innen 1. november 2023.

Overgangsbestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2360 art. 2 nr. 1 gjelder for anvendt unntak før 1. november 2023.

 

Ny § 14 skal lyde:

§ 14 Kompetanse til å endre forskriften

Finanstilsynet kan gjøre endringer i denne forskriften for å gjennomføre EØS-forpliktelser i henhold til delegasjonsvedtak 29. mars 2022 nr. 484 § 2.

Nåværende § 12 blir ny § 15.

§ 15 annet ledd oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 25. juli 2023.