Forskrift om systemer for betalingstjenester

Fastsatt av Finansdepartementet 15. februar 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. § 3-3 første ledd annet punktum og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-10a femte ledd.

Se forskriften på lovdata.no