Historisk arkiv

Nye regler på betalingsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nye lovregler på betalingsområdet som gjennomfører de offentligrettslige reglene i EUs andre betalingstjenestedirektiv (PSD 2) trer i kraft 1. april i år.

PSD 2 regulerer foretak som tilbyr to nye typer betalingstjenester og gir andre aktører enn bankene tilgang til å iverksette betalinger fra en konto og tilby informasjonstjenester basert på tilgang til saldo- og transaksjonsopplysninger. Nye regler trer i kraft 1. april i år.

Finansdepartementet har i tillegg fastsatt nærmere regler i forskrift, slik lovreglene forutsetter. Justis- og beredskapsdepartementet vil fastsette forskrift med nærmere regler som vil tilsvare de privatrettslige delene av PSD 2. Dette innebærer at norske aktører vil være underlagt tilsvarende regelverk som i EU-området.

– Nå trer et samlet regelverk i kraft, og det åpner for at kundene vil kunne få flere aktører og flere betalingstjenester å velge mellom på betalingsområdet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Finansdepartementet har fastsatt de utfyllende regler i en ny forskrift om systemer for betalingstjenester, samt fastsatt endringer i finansforetaksforskriften og enkelte andre forskrifter.

Forskriftene inneholder blant annet regler om:

  • Krav til søknad om tillatelse
  • Unntak for visse typer betalingstjenester
  • Kapitalkrav
  • Endringer i regelverket for betalingsforetak med begrenset tillatelse, blant annet organisasjonsform
  • Grensekryssende virksomhet, herunder melding ved bruk av filialer og agenter
  • Betalingstjenestetilbyderes håndtering av sikkerhet og risiko

Endringene trer i kraft 1. april 2019. Betalingsforetak og e-pengeforetak gis frist til 1. september 2019 til å sende dokumentasjon til Finanstilsynet. Aktører som kan dokumentere drift av virksomhet som betalingsfullmektig eller opplysningsfullmektig før 1. april 2019, gis frist til 1. mai 2019 til å søke om tillatelse for å kunne fortsette slik virksomhet inntil søknaden er behandlet.  

Les mer i forskriftsendringene:

-------

Bakgrunn
Finansdepartementet fremmet forslag til lovendringer som gjennomfører offentligrettslige deler av PSD2 ved Prop. 110 L (2017-2018). Loven ble sanksjonert i statsråd 23. november 2018. Det var lagt opp til at utfyllende og detaljerte regler fastsettes i forskrift, slik det også var lagt opp til i høringsnotatet fra Finanstilsynet.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for de privatrettslige delene av direktivet. I Prop. 110 L (2017-2018) ble det foreslått en hjemmel til å gjennomføre de viktigste privatrettslige delene av PSD 2 i forskrift. Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring et forslag til ny forskrift om betalingstjenester for å oppnå en midlertidig gjennomføring av de viktigste privatrettslige delene av direktivet.