Forskrift om endring i forskrift til innskuddspensjonsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2022 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 3–6 første ledd fjerde punktum, § 3–6 sjette ledd og § 3–7 femte ledd.

Se forskriften på lovdata.no