Forsiden

Forskrift om endring i forskrift til innskuddspensjonsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2022 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 3–6 første ledd fjerde punktum, § 3–6 sjette ledd og § 3–7 femte ledd.

I

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

§ 2–3 skal lyde:

§ 2–3 Aktivt samtykke

Aktivt samtykke fra et medlem etter innskuddspensjonsloven § 3-6 første ledd femte punktum skal registreres i Norsk Pensjon.

§ 2–9 skal lyde:

§ 2–9 Oppgjørsfrist

(1) Frist for overføring av medlemmets pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto etter innskuddspensjonsloven § 3-6 første ledd første punktum, er 10 virkedager fra utløpet av tremånedersfristen i henhold til loven § 3-6 første ledd fjerde punktum eller fra samtykke er gitt i henhold til loven § 3-6 første ledd femte punktum.

(2) Frist for overføring av medlemmets pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto i selvvalgt institusjon etter innskuddspensjonsloven § 3–7 er 10 virkedager fra institusjonen ber om overføring fra pensjonsleverandøren som forvalter pensjonskapitalbeviset.

(3) Reglene i forsikringsvirksomhetsloven § 6–5 tredje ledd, § 6–6 første ledd første punktum, § 6–7 fjerde ledd, § 6–9 og § 6–10 siste ledd gjelder tilsvarende ved overføring til egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør eller i selvvalgt institusjon.

Ny § 2–10 skal lyde:

§ 2–10 Flytting

Innskuddspensjonsloven § 3–6 fjerde ledd gjelder tilsvarende for medlemmer som har egen pensjonskonto i selvvalgt institusjon.  

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.