Forskrift om endring i forskrift til lov om pensjonsrettigheter innen EØS

Fastsatt av Finansdepartementet 29. september 2023 med hjemmel i lov 14. desember 2001 nr. 95 om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området § 8.

I

I forskrift 28. juni 2023 nr. 1157 til lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området, skal § 1 første ledd lyde slik:

Dersom arbeidstakers ansettelsesforhold opphører før arbeidstakeren har opparbeidet rett til pensjonsrettigheter i supplerende pensjonsordninger som nevnt i lov om pensjonsrettigheter innen EØS § 2 nr. 1 og nr. 3 til nr. 5, skal pensjonsleverandøren sørge for at det utstedes et bevis på opptjent pensjon etter ellers gjeldende regler som sikrer arbeidstakeren rett til innbetalinger som arbeidstakeren har gjort selv. Første punktum gjelder uavhengig av hvor lang tjenestetid arbeidstakeren har.

II

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.