Forskrift om endring av forskrift til innskuddspensjonsloven og forskrift om overgangsregler til lov om endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2022 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 5-4 første ledd, jf. delegeringsvedtak 24. november 2000 nr. 1168, og lov 22. desember 2021 nr. 164 om endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og første dag, garanterte pensjonsprodukter) del VI punkt 2.

I

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til innskuddspensjonsloven gjøres følgende endringer:

§ 4-2 første og annet ledd skal lyde:

(1) Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav a skal ikke overstige 24 prosent av G.

(2) Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d kan i pensjonsplanen ikke settes høyere enn 7 prosent av medlemmets samlede lønn inntil 12 G. Tilleggsinnskudd for medlemmets lønn mellom 7,1 G og 12 G kan i pensjonsplanen ikke settes høyere enn 18,1 prosent av slik lønn i det enkelte år. Det skal ikke betales innskudd for lønn over 12 G

§ 4-3 annet ledd skal lyde:

(2) Dersom foretaket har kombinerte pensjonsordninger hvor ytelsesbasert alderspensjon er fastsatt etter første ledd bokstav a, skal innskudd for et enkelt medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d ikke overstige en fastsatt prosent av lønn sett i forhold til beregnet folketrygd og pensjonsnivå i henhold til regelverket i den ytelsesbaserte pensjonsordningen som angitt i tabellen under:

Sum av ytelsesbasert alderspensjon og beregnet folketrygd som prosent av medlemmenes lønn, jf. lov om foretakspensjon § 5-4

Innskuddsgrense i prosent av lønn inntil 12 G

Til og med 50 prosent

5 prosent

Til og med 55 prosent

4 prosent

Til og med 60 prosent

3 prosent

Til og med 65 prosent

2 prosent

Til og med 70 prosent

1 prosent

Over 70 prosent

0 prosent

 

Det skal ikke betales innskudd for lønn over 12 G. Ved innskudd etter innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav d, kan prosentsatsen ikke settes lavere for lønn inntil 6 G enn for lønn mellom 6 G og 12 G. Innskuddsgrensene angitt i dette ledd gjelder tilsvarende for innskuddspremie for engangsbetalt alderspensjon.

II

I forskrift 22. desember 2021 nr. 3856 om overgangsregler til lov om endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter) gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1. Overgangsregel om pensjon fra første krone og dag
Foretak som har pensjonsordning etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven, gis frist til 30. juni 2022 med å tilpasse pensjonsordningen til endringene i foretakspensjonsloven § 3-3 til § 3-6, innskuddspensjonsloven § 4-2, lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4 og tjenestepensjonsloven § 3-2 til § 3-5.

III

Forskriften trer i kraft straks.