Forskrift om endring av forskrift til innskuddspensjonsloven og forskrift om overgangsregler til lov om endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2022 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 5-4 første ledd, jf. delegeringsvedtak 24. november 2000 nr. 1168, og lov 22. desember 2021 nr. 164 om endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og første dag, garanterte pensjonsprodukter) del VI punkt 2.

Se forskriften på lovdata.no