Forskrift om endringer i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 17. august 2022 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-1 og § 10-1.

I

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsforetak gjøres følgende endringer:  

§ 3-1 tredje til sjette ledd oppheves
§ 3-1 syvende ledd første til tredje punktum blir nytt tredje ledd
§ 3-1 syvende ledd fjerde punktum oppheves
§ 3-1 åttende ledd oppheves

§ 3-1 niende ledd blir nytt fjerde ledd der andre punktum skal lyde:

Differansen mellom virkelig verdi av de overtatte kontraktsmessige forsikringsrettighetene og forsikringsforpliktelsene og beløpet etter første punktum, skal innregnes som immateriell eiendel.

§ 3-7 nytt tredje punktum skal lyde:

Kravet til omarbeidelse gjelder ikke for skadeforsikringskontrakter som regnskapsføres i samsvar med IFRS 17 i datterforetakets selskapsregnskap.

§ 3-7 tredje og fjerde punktum blir nye fjerde og femte punktum.

§ 3-11 første ledd skal lyde:

(1) IFRS kan fravikes i samsvar med forskrift 7. februar 2022 nr. 182 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 3-1 nr. 1 til 3 og § 3-2 nr. 1.

§ 5-7 oppheves.

II

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak gjøres følgende endringer:

Ny § 1-2 skal lyde:

§ 1-2. Definisjoner
(1) Som store skadeforsikringsforetak regnes:

  1. Skadeforsikringsforetak som inngår i konsern der konsernregnskapet utarbeides etter IFRS i samsvar med regnskapsloven § 3-9 og
  2. Skadeforsikringsforetak som har utstedt verdipapirer på regulert marked i en EØS-stat.

(2) Som små skadeforsikringsforetak regnes skadeforsikringsforetak med forfalte bruttopremier som ikke overstiger 40 millioner på balansedagen. Foretak som har mer enn 40 millioner kroner i forfalte bruttopremier på balansedagen, men som var omfattet av første punktum foregående år, regnes likevel ikke som små skadeforsikringsforetak. Foretak som i de to foregående regnskapsår har hatt mer enn 40 millioner kroner i forfalte bruttopremier, men som på balansedagen har mindre enn 40 millioner kroner i forfalte brutto premieinntekter, regnes likevel som små skadeforsikringsforetak.

(3) Som mellomstore skadeforsikringsfortak regnes skadeforsikringsforetak som verken er store, jf. første ledd, eller små, jf. andre ledd.

(4) Med IAS og IFRS i denne forskrift menes internasjonale regnskapsstandarder inntatt som vedlegg til forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Nåværende § 1-2 blir ny § 1-3 og skal lyde:

§ 1-3. Regnskapsmodell i selskapsregnskapet
(1) Selskapsregnskapet til store skadeforsikringsforetak som nevnt i § 1-2 første ledd bokstav a, skal utarbeides etter IFRS, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd. Det er likevel adgang til å fravike IFRS i samsvar med forskrift 7. februar 2022 nr. 182 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 3-1 og § 3-2 nr. 1. I tillegg gjelder følgende bestemmelser i denne forskrift: kapittel 1, § 2-1, § 2-3, § 2-4, § 2-8, § 5-9 første ledd, § 5-29, § 5-38 første og annet ledd, § 5-43, § 5-44, § 5-52, § 6-1 og § 6-4.

(2) Selskapsregnskapet til store skadeforsikringsforetak som nevnt i § 1-2 første ledd bokstav b, skal utarbeides etter IFRS, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd. I tillegg gjelder følgende bestemmelser i denne forskrift: kapittel 1, § 2-1, § 2-3, § 2-4, § 2-8, § 5-9 første ledd, § 5-29, § 5-38 første og annet ledd, § 5-43, § 5-44, § 5-52, § 6-1 og § 6-4.

(3) Selskapsregnskapet til mellomstore og små skadeforsikringsforetak skal utarbeides i samsvar med denne forskrift.

Nåværende § 1-3 blir ny § 1-4.

Nåværende §§ 1-4 til 1-7 oppheves.

Nåværende § 1-8 blir ny § 1-5 og skal lyde:

Egenforsikringsforetak (captives) og filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak som regnes som store foretak etter § 1-2 første ledd, kan anvende kravene som gjelder for mellomstore foretak.

§ 3-1 skal lyde:

§ 3-1. Forsikringskontrakter mv.
(1) Mellomstore og små skadeforsikringsforetak skal innregnes og måle forsikringskontrakter i samsvar med IFRS 17 eller i samsvar med andre og tredje ledd samt § 3-5 og § 3-6. Foretakets valg av regnskapsprinsipp etter første punktum skal gjøres samlet for alle foretakets kontrakter som omfattes av bestemmelsene.

(2) Gjenforsikringsandeler innregnes som eiendel. Gjenforsikringsandelen av forsikringsforpliktelser (brutto) omfatter de beløp som foretaket forventer å motta fra gjenforsikringsforetak i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Dersom gjenforsikringsavtalen har falt i verdi, skal gjenforsikringsandelens balanseførte verdi reduseres tilsvarende.

(3) Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeovertakelse innregnes og måles i samsvar med annet ledd. Differansen mellom virkelig verdi av de overtatte kontraktsmessige forsikringsrettighetene og forsikringsforpliktelsene og beløpet etter første punktum, skal innregnes som immateriell eiendel. Den etterfølgende måling av denne eiendelen skal være i samsvar med målingen av den tilknyttede forsikringsforpliktelsen.

§ 3-12 skal lyde:

§ 3-12. Andre måle- og innregningsregler
Mellomstore og små skadeforsikringsforetak skal, på områder som ikke er særskilt regulert i dette kapitlet, anvende regnskapsloven kapittel 4 og 5.

Ny § 4-1 skal lyde:

§ 4-1. Oppstilling av resultatregnskap, balanse, endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling etter IFRS
Mellomstore og små skadeforsikringsforetak som anvender IFRS 17 i selskapsregnskapet, skal presentere resultatregnskap, balanse, endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling i samsvar med IFRS. §§ 4-2 til 4-21 gjelder ikke når presentasjonskravene i IFRS anvendes.

§ 4-1 til 4-20 blir nye §§ 4-2 til 4-21.

§ 4-9 første ledd skal lyde:

(1) Konsernregnskapet for skade- og livsforsikringskonsern skal settes opp som følger:

  1. Resultatregnskapet settes opp i henhold til § 4-5 og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak § 4-4, slik at teknisk regnskap for henholdsvis skadeforsikring og livsforsikring fremkommer hver for seg. I ikke-teknisk regnskap kan poster med samme innhold slås sammen.
  2. Balansen settes opp i henhold til § 4-6 og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak § 4-5. Underposter underlagt ulike vurderingsregler kan ikke slås sammen, men skal spesifiseres på separate underposter eller hovedposter.

§ 5-1 skal lyde:

§ 5-1. Generelle bestemmelser
Krav til noteopplysninger etter regnskapsloven kapittel 7 kan fravikes hvis ikke annet følger av bestemmelsene i dette kapitlet. På områder som ikke er særskilt regulert i dette kapitlet, skal det gis opplysninger i henhold til krav etter god regnskapsskikk så langt det er relevant, enten standardene er endelige eller foreløpige.

§ 5-7 første ledd skal lyde:

Mellomstore og små skadeforsikringsforetak som anvender regnskapsprinsipper i IFRS 17, jf. § 3-1 første ledd, skal gi opplysninger om forsikringskontrakter i noter i samsvar med IFRS 17.

§ 5-7 annet ledd oppheves.

§ 5-9 første ledd skal lyde:

(1) Foretak som innregner og måler forsikringsforpliktelser i samsvar med § 3-5, skal for alle skadeforsikringsbransjer, jf. § 5-10 andre til fjerde ledd, gi en oversikt over avsetning for ikke opptjent bruttopremie og brutto erstatningsavsetning. Foretak som innregner og måler forsikringsforpliktelser i samsvar med IFRS 17 skal for alle skadeforsikringsbransjer, jf. § 5- 10 andre til fjerde ledd, gi en oversikt over forpliktelser for gjenværende dekning og forpliktelser for inntrufne krav.

§ 5-12 første ledd oppheves. Nåværende andre og tredje ledd blir nye første og andre ledd.

§ 5-29 første ledd oppheves. Nåværende andre og tredje ledd blir nye første og andre ledd, der andre ledd første punktum skal lyde:

(2) Opplysningene i første ledd skal gis for hver av følgende balanseposter; 2.3.1 og 2.3.2, samt 2.4.1 til 2.4.5.

§ 5-38 første ledd oppheves. Nåværende andre til femte ledd blir nye første til fjerde ledd, der første ledd skal lyde:

Mellomstore og små skadeforsikringsforetak skal gi opplysninger om investeringseiendom i samsvar med andre til fjerde ledd samt § 5-6 annet ledd.

§ 5-58 første ledd skal lyde:

Poster i oppstillingsplanen som er slått sammen etter § 4-3, skal spesifiseres.

§ 6-2 andre punktum skal lyde:

Resultatregnskap, balanse og oppstilling av endringer i egenkapital skal minst angi hovedpostene i oppstillingsplanene, jf. § 4-5 til § 4-7.

III

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak gjøres følgende endringer:

Ny § 3-2 skal lyde:

§  3-2. Forsikringskontrakter
Forsikringskontrakter skal i konsernregnskap utarbeidet i samsvar med § 1-4 første ledd bokstav b, innregnes og måles etter samme prinsipper som anvendes i datterselskapets selskapsregnskap.

IV

Endringene trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2023 eller senere.