Forskrift om endringer i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 17. august 2022 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-1 og § 10-1.

Se forskriften på lovdata.no