Forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. september 2022 med hjemmel i lov 18. desember 2020 nr. 146 (finansavtaleloven) § 1-1 annet ledd, § 1-7 femte ledd, § 2-10 tredje ledd, § 3-3 tredje ledd, § 3-16 tredje ledd, § 3-22 sjette ledd, § 3-23 fjerde ledd, § 3-33, § 3-35 første ledd, § 3-41 femte ledd, § 3-54, § 3-55 fjerde ledd, § 4-16 sjette ledd, § 4-52 fjerde ledd, § 5-2 fjerde ledd, § 5-3 femte ledd, § 5-4 tredje ledd, § 5-17 fjerde ledd, § 6-1 annet ledd annet punktum, jf. § 5-2 fjerde ledd, § 6-1 tredje ledd fjerde punktum, jf. § 5-3 femte ledd, § 6-1 femte ledd, jf. § 5-4 tredje ledd, og delegeringsvedtak 2. september 2022 nr. 1529. Endret ved forskrifter 19 des 2022 nr. 2341 (i kraft 1 jan 2023), 2 mars 2023 nr. 287. Endres ved forskrift 2 mars 2023 nr. 287 (i kraft 1 juli 2023

Se forskriften på lovdata.no