Høring – Forslag til forskrift om finansavtalelovens anvendelse på kredittavtaler inngått med Statens lånekasse for utdanning

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til forskrift om finansavtalelovens anvendelse på kredittavtaler inngått med Statens lånekasse for utdanning. Det tas sikte på at forskriften vil avløse gjeldende forskrift 30. juni 2000 nr. 653 om unntak fra og tilpasninger til lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) for Statens lånekasse for utdanning når den nye finansavtaleloven trer i kraft. Forslaget innebærer i det vesentlige en videreføring av den gjeldende forskriften, men med en tilpasning til den nye finansavtaleloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2022

Vår ref.: 22/3714

Høring – Forslag til forskrift om finansavtalelovens anvendelse på kredittavtaler inngått med Statens lånekasse for utdanning


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om finansavtalelovens anvendelse på kredittavtaler inngått med Statens lånekasse for utdanning.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. september 2022.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Hans Kaiser
lovrådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Konkurransetilsynet

Regelrådet

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens lånekasse for utdanning

Statens sivilrettsforvaltning

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

 

Fylkeskommunene

Oslo kommune

 

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Association of Norwegian Students Abroad

Elevorganisasjonen

Finans Norge

Folkehøgskolerådet

Hovedorganisasjonen Virke

Juridisk rådgivning for kvinner - JURK

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kristne Friskolers Forbund

Landsorganisasjonen i Norge

Montessori Norge

Norsk Studentorganisasjon

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Steinerskoleforbundet

Unio

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Handelshøyskolen BI

Norges handelshøyskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet