Forskrift om forsinkelsesrente og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2022 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

Se forskriften på lovdata.no