Forskrift om forsinkelsesrente og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2023 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

§1 Forsinkelsesrenten

Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 12,5 prosent p.a.

§2 Standardkompensasjon

Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 470 kroner.

§3 Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2024. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. juni 2023 nr. 1075.