Forskrift om opphevelse av bestemmelser av 28. august 1961 nr. 1 om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne (forskrift om sparemidler i boligbyggelag) mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 14.12.2023 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-2.

I

Forskrift 28. august 1961 nr. 1 om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne (forskrift om sparemidler i boligbyggelag) oppheves.

II

Boligbyggelagenes sikringsfond avvikles. Boligbyggelagenes sikringsfonds midler overføres til Bankenes sikringsfond som en særskilt egenkapitaltransaksjon i Bankenes sikringsfond, med frigjørende virkning for Finanstilsynet fra overføringstidspunktet. De overførte midlene skal hos Bankenes sikringsfond tilordnes innskuddsgarantifondet.

III

Forskriften trer i kraft straks.