Forskrift om reinmerker

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. august 2022 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 39 og § 40.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov