Høring - forslag til forskrift om reinmerker

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til forskrift om reinmerker på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2021

Vår ref.: 16/1516

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til forskrift om reinmerker på høring.

Formålet med forskriften er å sikre en ensartet saksbehandling av merkesaker i tråd med samisk tradisjon og sedvanerett. Frem til 2007 var merking av tamrein regulert i forskrift om merking mv. av tamrein 12. juni 1984 nr. 1286. Denne ble opphevet 1. juli 2007 i forbindelse med iverksettelse av lov 21. juni 2007 nr 62 om reindrift, og det er ikke utarbeidet en ny forskrift om saksbehandling og utforming av reinmerker. Landbruks- og matdepartementent mener det er behov for en forskrift som stadfester reglene om saksbehandling av merkesaker og utformingen av reinmerker.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 7. juni 2021.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2837218/

Vi ber om høringsintansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar til oss.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser.

Med hilsen 

Morten Floor (e.f.)
avdelingsdirektør

Gina Grøtte Skarland
seniorrådgiver

 • Datatilsynet
 • Landbruksdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Sametinget
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund

Reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark

 • Reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøy
 • Reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga
 • Reinbeitedistrikt 22 Fiettar
 • Reinbeitedistrikt 23 S/N gr. A Valgenjárga
 • Reinbeitedistrikt 23 S/N gr. B Girenjárga
 • Reinbeitedistrikt 23 S/N gr. C Jalgon
 • Reinbeitedistrikt 23 S/N gr. D
 • Reinbeitedistrikt 24A Oarje-Sievju/ Seiland Vest
 • Reinbeitedistrikt 24B Seiland Øst
 • Reinbeitedistrikt 25 Stierdná/Stjernøy
 • Reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga
 • Reinbeitedistrikt 27 Joahkonjárga
 • Reinbeitedistrikt 28 Cuokcavuotna/ Bergsfjord
 • Reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjárga ja
 • Reinbeitedistrikt 32 Silvetnjárga
 • Reinbeitedistrikt 33 Spalca
 • Reinbeitedistrikt 34 Ábborášša
 • Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda
 • Reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli
 • Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri
 • Reinbeitedistrikt 37 Skárfvággi
 • Reinbeitedistrikt 39 Árdni/Gávvir-Arnøy/Kågen
 • Reinbeitedistrikt 40 Orda
 • Reinbeitedistrik 41 Beaskáđas
 • Reinbeitedistrikt 19/32T
 • Reinbeitedistrikt 33T Ittunjárga/Rendalen
 • Reinbeitedistrikt 11T Reinøy
 • Reinbeitedistrikt 30A Vestre sonestyre/Oarjjabealli
 • Reinbeitedistrikt 30B Midtre sonestyre/ Guovdajohtolat
 • Reinbeitedistrikt 30C Østre sonestyre/ Nuorttabealli

Reinbeitedistrikter i Øst-Finnmark

 • Reinbeitedistriktene 1. 2 og 3 - Nuortat Matta Varjjat/Østre Sør-Varanger
 • Reinbeitedistriktene 4/5 B – Cizášnjarga-Sállan/Spurvneset/Skogerøya:
 • Reinbeitedistriktene 5A og 5C - Beahceveai/Pasvik
 • Reinbeitedistriktene 6 og 5 D - Varjjatnjarga/Varangerhalvøya
 • Reinbeitedistrikt 7—Rákkonjárga
 • Reinbeitedistrikt 9- Čorgas/Oarje Deatnu
 • Reinbeitedistrikt 13 — Siskit Čorgas ja Lágesduottar
 • Reinbeitedistrikt 14 – Spiertanjarga/Børselvfjellet
 • Reinbeitedistrikt 14A-Spiertagáisa
 • Reinbeitedistrikt 16
 • Reinbeitedistrikt 17

Reinbeitedistrikter i Troms

 • Gielas reinbeitedistrikt
 • Roabat/Grovfjord reinbeitedistrikt
 • Bassevuovdi/Helligskogen reinbeitedistrikt
 • Stállonjárga/Hjerttind reinbeitedistrikt
 • Linnásuolu / Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt
 • Kongsvikdalen reinbeitedistrikt
 • Sállir/Kvaløy reinbeitedistrikt
 • Ivgoláhku Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt
 • Meavki/Stuoranjárga/Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt
 • Nuorta Sážžá/Nord-Senja Deavddis/Dividalen reinbeitediistrikt
 • Ruobbá/Rebbenesøy reinbeitedistrikt
 • Ráidná/Reinøy reinbeitedistrikt
 • Ittunjárga/Rendalen reinbeitedistrikt
 • Ráneš/Ringvassøy
 • Oarjjit Sážžá/Sør-Senja reinbeitedistrikt
 • Dielddasuolu/Tjeldøy reinbeitedistrikt
 • Várdná/Vannøy reinbeitedistrikt

Reinbeitedistrikter i Nordland

 • Balvatn reinbeitedistrikt
 • Byrkije reinbeitedistrikt
 • Duokta reinbeitedistrikt
 • Frostisen reinbeitedistrikt
 • Hestmannen/ Strandtindene reinbeitedistrikt
 • Ildgruben reinbeitedistrikt
 • Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
 • Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
 • Saltfjellet reinbeitedistrikt
 • Skjomen reinbeitedistrikt
 • Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt
 • Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt

Reinbeitedistrikter i Trøndelag/Hedmark

 • Tjåehkere sijte (Østre Namdal reinbeitedistrikt)
 • Åarjel Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt)
 • Njaarke sijte Nord-gruppen (Fosen reinbeitedistrikt)
 • Fovsen Njaarke sijte Sør-gruppen (Fosen reinbeitedistrikt)
 • Låarte sijte (Luru reinbeitedistrikt)
 • Snåsa Skækhere sijte (Skjækerfjell reinbeitedisitrikt
 • Gasken Laante sijte (Feren reinbeitedistrikt
 • Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt)
 • Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt)
 • Fæmund sijte (Femund reinbeitedistrikt)
 • Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt)
 • Trollheimen sijte (Trollheimen reinbeitedistrikt)