Forskrift om Skatteklagenemnda

Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-4b nr. 5 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 12-2 og lov 19. desember 2014 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) del VI siste ledd annet punktum.

§ 1      Krav til nemndsmedlemmenes utdanning og yrkeserfaring
(1)  Skatteklagenemndas medlemmer og varemedlemmer skal ha utdanning og yrkeserfaring
som
a)    jurist (cand. jur. eller master i rettsvitenskap),
b)    økonom (mastergrad) eller
c)    revisor (statsautorisert eller registrert).
(2)  Lederen og nestlederen skal oppfylle kravene for å være tingrettsdommer i domstolloven § 54.

§ 2      Fritak fra oppnevning som nemndsmedlem
Departementet kan frita oppnevnt medlem av eller varamedlem til Skatteklagenemnda fra vervet. Fritaket kan gjelde for resten av funksjonstiden eller for en viss tid.

§ 3      Sekretariatets saksbehandling
Saksbehandlingsreglene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven gjelder så langt de passer for sekretariatet. 

§ 4      Ledelse av stor avdeling
(1)  Stor avdeling ledes av Skatteklagenemndas leder eller nestleder.  
(2)  Skatteklagenemndas leder eller nestleder avgjør om den skatte- eller avgiftspliktige skal ha adgang til å møte i stor avdeling. Avgjørelsen kan ikke påklages.

§ 5      Skriftlig eller muntlig behandlingsform
Alminnelig avdeling avgjør saker etter skriftlig behandling. Stor avdeling avgjør saker i møte.

§ 6      Skriftlig behandling
Når Skatteklagenemnda behandler saker skriftlig skal nemndas medlemmer gi skriftlig uttrykk for voteringen. Medlemmer som er enige i innstillingen, kan vise til denne. De øvrige skal grunngi voteringen.

§ 7      Muntlig behandling
(1)  Når Skatteklagenemnda behandler saker i møte, skal det føres møteprotokoll. Protokollen skal vise voteringen. De medlemmer som er enige i innstillingen, kan vise til denne. De øvrige skal grunngi voteringen i protokollen.
(2)  Sekretariatet skal møte når Skatteklagenemnda avgjør saker i møte.

§ 8      Beslutninger i Skatteklagenemnda
(1) Alminnelig avdeling er beslutningsdyktig når alle tre medlemmer deltar i voteringen. Alminnelig avdeling treffer avgjørelser ved enighet.
(2) Stor avdeling er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer inkludert nemndas leder eller nestleder er til stede. Beslutninger i stor avdeling treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder eller nestleder dobbeltstemme.

§ 9      Ikraftsetting. Oppheving av andre forskrifter
Forskriften trer i kraft 1. juli 2016. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 7. november 2007 nr. 1229 om oppnevning, sammensetning og organisering av skatteklagenemndene, forskrift 23. november 2007 nr. 1285 om når skatteklagenemndas vedtak kan bringes inn for overprøving i Riksskattenemnda og forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) kapittel 12.

§ 10    Overgangsbestemmelse om Skatteklagenemndas myndighet
Skatteklagenemnda overtar alle saker fra klagenemndene den erstatter som ikke er ferdigbehandlet innen 30. juni 2016.
Endringssaker etter ligningsloven § 9-5 nr. 5, jf. § 9-8 nr. 1 og krav om dekning av sakskostnader etter ligningsloven § 9-11 nr. 2 som ikke er behandlet av Rikskattenemnda før ikrafttredelsen av ny klagenemndsordning, behandles av Skatteklagenemnda etter ligningsloven § 9-5 nr. 3, jf. § 9-8 nr. 1 og § 9-11 nr. 1.

§ 11    Overgangsbestemmelse om Skattedirektoratets myndighet
Skattedirektoratet kan kreve at vedtak truffet av skatteklagenemndene før 1. juli 2016 overprøves av Skatteklagenemnda etter § 9-5 nr. 3, jf. forskrift 23. november 2007 nr. 1285 om når skatteklagenemndas vedtak kan bringes inn for overprøving i Riksskattenemnda.

Tilhørende lov