Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag

Fastsatt av Landbruksdepartementet 17. juni 1999 i medhold av reindriftsavtalen 1999-2000.