Forskrift til lov om regnskapsførere (regnskapsførerforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2022 med hjemmel i lov 16. desember 2022 om regnskapsførere (regnskapsførerloven) §§ 2-6, 3-1, 3-2 og 8-2.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov