Forsiden

Forskrift til lov om regnskapsførere (regnskapsførerforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2022 med hjemmel i lov 16. desember 2022 om regnskapsførere (regnskapsførerloven) §§ 2-6, 3-1, 3-2 og 8-2.

§ 1 Krav til utdanning og dokumentasjon av utdanning for å bli statsautorisert regnskapsfører

Utdanningen som nevnt i regnskapsførerloven § 3-1 første og andre ledd skal oppfylle anbefalt plan for regnskapsførerutdanning fastsatt av Universitets- og høgskolerådet-Økonomi og administrasjon.

Følgende emner skal dekkes av utdanningen:

  1. a) finansregnskap og bokføring
  2. b) skatte- og avgiftsrett
  3. c) foretaksrett
  4. d) regnskapsførerregelverket, regnskapsorganisering og forretningsforståelse

Utdanningen skal dokumenteres med fullstendig vitnemål og karakterutskrift for alle aktuelle eksamener. Det skal fremgå når eksamenene er avlagt. Dokumentasjonen skal vise hvilke eksamener som dekker kravet i andre ledd.

§ 2 Krav til variert praksis og dokumentasjon av praktisk opplæring

Minstekravet til tre års praksis omfatter både krav til varighet og omfang. Ett år regnes som 12 måneder og 1600 timer.

Relevant praksis er regnskapsføring etter bokføringsloven og regnskapsloven.

Kravet til variert praksis innebærer at praksisen må omfatte utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapsloven og utarbeidelse av skattemelding for næringsdrivende etter skatteforvaltningsloven.

Inntil ett år av praksisen kan være skatterevisjon, revisjon av årsregnskap og regnskapsføring etter statlige og kommunale regnskapsprinsipper. Finanstilsynet kan godkjenne  annen type relevant praksis etter en konkret vurdering.        

Praksisen etter regnskapsførerloven § 3-2 skal være bekreftet av arbeidsgiver på skjema utarbeidet av Finanstilsynet eller på annen egnet måte som Finanstilsynet bestemmer.

§ 3 Adgang til midlertidig og i enkeltstående tilfeller å yte regnskapsførertjenester i Norge i medhold av yrkeskvalifikasjonsloven

Tjenesteytere som er lovlig etablert i en annen EØS-stat og som flytter til Norge, kan midlertidig og i enkeltstående tilfeller utøve tjenester som omtalt i regnskapsførerloven § 2-1 første ledd i Norge uten autorisasjon fra Finanstilsynet. Tilsvarende gjelder for tjenesteytere som er etablert i en annen EØS-stat hvor regnskapsførervirksomhet ikke er lovregulert dersom vedkommende har utøvd yrket i minst ett av de siste 10 år i denne staten, jf. yrkeskvalifikasjonsforskriften § 2-1.

Før tjenesteyter starter midlertidig virksomhet skal tjenesteyter gi melding og dokumentasjon til Finanstilsynet i samsvar med yrkeskvalifikasjonsloven § 5.

Tjenesteyter skal utøve sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i og i medhold av lov og i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Tjenesteyter skal benytte yrkestittelen i etableringslandet i sin virksomhet i Norge.                                                                   

Tjenesteyter skal ha språkkunnskaper som er nødvendige for å kunne utøve virksomhet i Norge. Finanstilsynet kan kreve dokumentasjon for tilstrekkelige språkkunnskaper og kan nekte start av den midlertidige virksomheten før slike språkkunnskaper er dokumentert.

§ 4 Overgangsregler

Kravet til tre års praksis som nevnt i regnskapsførerloven § 3-2 første ledd, første og andre punktum, gjelder ikke personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025, forutsatt at kravet til to års praksis som nevnt i regnskapsførerloven § 3-2 første ledd, tredje til femte punktum og utfyllende forskrifter er oppfylt.

§ 5 Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023. På samme tidspunkt oppheves forskrift 8. februar 1999 nr. 916 om autorisasjon av regnskapsførere mv

§ 6 Endringer i andre forskrifter

Følgende endringer gjøres i forskrift 1. februar 2012 nr. 111 om klagenemnd for revisor-, regnskapsfører- og inkassosaker:

§ 1 første ledd skal lyde:

Revisor- regnskapsfører- og inkassoklagenemnden er klageinstans for vedtak truffet a Finanstilsynet etter lov 20. november 2020 nr. 128 om revisjon og revisorer (revisorloven)

og lov […] om regnskapsførere (regnskapsførerloven).

Følgende endringer gjøres i forskrift 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften):

§ 4-1 tredje ledd skal lyde:

3) Statsautoriserte regnskapsførere anses for å ha etablert et kundeforhold når de har inngått skriftlig oppdragsavtale med oppdragsgiver eller oppdrag som forutsetter skriftlig avtale, jf. regnskapsførerloven § 5-2.

Følgende endringer gjøres i forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll:

§ 1 første ledd nr. 9 skal lyde:

  1. Regnskapsforetak

Tilhørende lov