Forslag om å ekskludere miljøgiftprodusenter fra Statens pensjonsfond - Utland

Svar til Norges Naturvernforbund

Norges Naturvernforbund
Postboks 342 Sentrum
0101 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

06/2542 Ø VL

15.05.2006

Forslag om å ekskludere miljøgiftprodusenter fra Statens pensjonsfond - Utland

Jeg takker for brev av 29. mars 2006. Naturvernforbundet ber i brevet om at bedrifter som produserer prioriterte miljøgifter blir utelukket fra Pensjonsfondet - Utlands investeringer.

Etter de etiske retningslinjene kan selskaper utelukkes fra Pensjonsfondet – Utland ved negativ filtrering eller uttrekk. Negativ filtrering innebærer at alle selskaper som produserer bestemte produkter skal utelukkes fra fondets investeringer. Uttrekk betyr at enkeltselskaper kan utelukkes på bakgrunn av deres eventuelle uetiske atferd. I henhold til retningslinjenes punkt 4.4 skal bare særlig inhumane våpentyper være gjenstand for negativ filtrering.

Graverutvalget vurderte hvorvidt også andre produkter enn inhumane våpen, herunder visse miljøgifter, burde være gjenstand for negativ filtrering. I den sammenheng vurderte utvalget om miljøkonvensjoner som regulerer miljøgifter ville være egnet som filtreringsgrunnlag. Utvalget pekte på at produksjonen av de miljøgiftene som er regulert i konvensjonene langt på veg er begrenset eller forbudt i mange land, og at de største miljøutfordringene er knyttet til de stoffene som det ennå ikke er restriksjoner på, men som har samme egenskaper som de som er omfattet av internasjonale konvensjoner. I utvalgsrapporten, s. 32-33, heter det blant annet følgende: ” Erfaringer med internasjonalt samarbeid viser at det kan ta lang tid før slike stoffer blir inkludert i konvensjoner og protokoller, slik at en negativ filtrering basert på dette grunnlaget hele tiden vil ligge på etterskudd i utviklingen. I et fremtidsperspektiv vil det være mye viktigere å fokusere på tiltak som kan forebygge og begrense skadevirkningene av miljøfarlige stoffer.” Utvalget konkluderte på denne bakgrunn med at negativ filtrering ikke vil være en effektiv strategi for å adressere utfordringene knyttet til disse stoffene. Disse vurderingene ble også lagt til grunn i Finansdepartementets og Stortingets behandling da retningslinjene ble innført.

Utelukkelse av selskaper på bakgrunn av produksjon av nærmere definerte miljøgifter vil derfor falle utenfor de etiske retningslinjene for Pensjonsfondet - Utland.

Uttrekksmekanismen er i utgangspunktet ikke knyttet opp mot bestemte produkter, men mot selskapers atferd. Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland vurderer hvorvidt investeringer i enkeltselskaper, på bakgrunn av selskapers atferd, kan utgjøre en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til alvorlige etiske normbrudd, herunder også alvorlig miljøskade.

Departementet har varslet at en vil foreta en evaluering av de etiske retningslinjene når de har fått virke en tid. En slik evaluering bør være bredt basert, der alle virkemidlene blir vurdert. Jeg vil ta med meg synspunktene fra Norges Naturvernforbund i denne vurderingen.

Etikkrådet og Norges Bank får, i tillegg til Miljøvernministeren, gjenpart av dette brevet.

Med hilsen
Kristin Halvorsen