Høring - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2021

Vår ref.: 2017/4

Forsvarets skyte- og øvingsfelt er sentrale for Forsvarets operative virksomhet, og dermed også for den nasjonale beredskaps- og krisehåndteringsevnen. Forskriften definerer skyte- og øvingsfeltene som forbudsområder og det vil som hovedregel medføre at ferdsel, aktivitet og etablering av faste eller midlertidige installasjoner er forbudt i feltene. Det foreslås imidlertid en rekke unntak fra forbudet, blant annet for aktivitet i feltene når Forsvaret ikke avholder skyteøvelser.

Forslaget innebærer også tilpasninger av den eksisterende skytefeltstrukturen i den hensikt å avverge konflikter med blant annet energiproduksjon fra havvind og petroleumsvirksomhet.

Frist for å sende inn høringssvar er 13.12.2021.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/id2870988/

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Høringsinstansene bes vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

Departementene
Kommunene
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
Kartverket
Brønnøysundregistrene
Etterretningstjenesten
Forsvarsmateriell
Forsvarsstaben
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestland
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Kystverket
Luftfartstilsynet
Miljødirektoratet
Havforskningsinstituttet
Regelrådet
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Politiets sikkerhetstjeneste
Politidirektoratet
Sysselmesteren på Svalbard
Sjøfartsdirektoratet
Blom Norway AS
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Kongsberg Defence & Aerospace AS
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Mowi Norway AS
Nofima
Norges fiskarlag
Norges sjømatråd
Næringslivets Sikkerhetsråd
Generaladvokaten
Statens havarikommisjon
Statens vegvesen
Sjømat Norge
Norges Kystfiskarlag
Sjømatbedriftene
Norsk Industri
Kommunenes sentralforbund
Nettverk fjord- og kystkommuner
Statnett
Equinor
Energi Norge AS
Norsk olje og gass
NORWEA
Nroges Rederiforbund
Forsvarets forskningsinstitutt
Riksantikvaren
Sametinget
Andøya Space Center
Direktoratet for mineralforvaltning
Naturvernforbundet
Den Norske Turistforening