Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen - Mjøsbyene

Brev til Akershus, Oppland, Hedmark fylkeskommuner

Akershus fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune

Deres ref

Vår ref

Dato

03/03162/007

200202340-/HEB

19.05.04

Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen - Mjøsbyene

Miljøverndepartementet har mottatt Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen - Mjøsbyene for sentral godkjenning i brev av 18.08.2003.

Planen er behandlet i samarbeid med Samferdselsdepartementet.

Den lange saksbehandlingstiden skyldes at vi har avventet regjeringens fremlegging av Nasjonal transportplan.

Fylkesdelplanen er behandlet og vurdert som et innspill til Nasjonal transportplan. I den anledning gis det ikke konkret tilbakemelding på de ulike anbefalingene i planen, men vises til Nasjonal transportplan.

St.meld. nr 24. (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. Den er også en strategisk plan for utvikling av den samlede statlige infrastrukturen for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Oppfølgingen av Nasjonal transportplan vil skje bl.a. i de årlige forslag til statsbudsjett, og ved andre framlegg for Stortinget.

Vedtak:

Med de merknadene som er nevnt over, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, Fylkesedelplan for transportkorridoren Gardermoen - Mjøsbyene.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Fylkesmennene i Oppland, Hedmark og Akershus
Samferdselsdepartementet