Godkjenning av fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke 2002-2011

14.03.02

FYLKESDELPLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I RYFYLKE 2002-2011.

Vi viser til brev av 28. juni 2001 med oversendelse av "Fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke for perioden 2002-2011" vedtatt av fylkestinget 20. juni 2001. Miljøverndepartementet har behandlet planen i samarbeid med Samferdselsdepartementet.

Vedtak:

Fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke 2002-2011, vedtatt av fylkestinget i Rogaland 20. juni 2001, godkjennes i medhold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og med de merknadene som er omtalt nedenfor. Departementet har ikke tatt stilling til den delen av planen som omhandler ny riksveg 520 mellom Sauda i Rogaland og Etne i Hordaland, som må behandles særskilt.

Departementenes merknader til planen

Fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke 2002-2011, er en av flere planer utarbeidet av Rogaland fylkeskommune som omhandler samferdselsspørsmål, og der Nasjonal transportplan 2002-2011 gir statlige føringer på samferdselsområdet. Andre relevante planer er fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren.

Fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke skal være et virkemiddel for å løse transportutfordringer i et område der de fleste kommunene har vanskeligheter med å opprettholde bosettingen, og veksten er begrenset til noen få kommuner. Planarbeidet er ment å bidra til å samordne ulike forvaltningsnivåer og sektorinteresser slik at best mulig helhetsløsninger sikres. Fylkesdelplanen orienterer om ulike prosjekter som skal kunne finansieres og realiseres uavhengig av hverandre. Finansieringen av de forskjellige prosjektene er ikke avklart.

De tre mest sentrale problemstillingene knyttet til transport i Ryfylke er:

  1. Mangelfullt internt vegnett
  2. Lite tilfredsstillende vegtilknytninger til fylkets øvrige regioner og til stamvegnettet
  3. Kollektivsystemet kan forbedres mht samordning og kostnadseffektivitet

Departementene slutter seg i hovedsak til planens mål og strategier, og har i sin avgjørelse lagt vekt på det lokale arbeidet som er lagt ned i fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke. Planen er utarbeidet i nært samarbeide mellom Rogaland fylkeskommune og Rogaland vegkontor, og involverer alle berørte kommuner på både politisk og administrativt nivå og har fått bred tilslutning. Det har vært noe dårlig koordinering mellom de ulike konsekvensutredningene og selve fylkesdelplanen. Dette har fått det utslaget at en del konsekvenser som er omtalt i KUene eller i supplerende utredninger ikke kommer fram i selve planen, og omvendt. Dette er uheldig for planbehandlingen, men er ikke så tungtveiende at planen ikke kan behandles.

Fylkestinget vedtok fylkesdelplanen mens konsekvensutredningene for delprosjektene i planen var under utarbeidelse, og var kjent med hovedinnholdet i utredningene.

Forutsetningen for at Miljøverndepartementet kan godkjenne fylkesdelplanen for Ryfylke er at de tre konsekvensutredningene er godkjent av Vegdirektoratet.

Av andre større prosjekter som er konsekvensutredet, er ferjefrie forbindelser fra Finnøy til Rennesøy og fra Strand kommune i Ryfylke til Stavanger. Konsekvensutredningene for disse er godkjente. Miljøverndepartementet vil likevel understreke at konsekvensene av Ryfylkeforbindelsen på nærmiljø, og kollektivtrafikkens betydning og muligheter burde fått en mer framtredende plass i utredningen. Fylkeskommunen opplyser at de negative konsekvensene på nærmiljøet av økt biltrafikk begrenses av bl.a. kapasiteten i tunnellene, og at man skal satse på kollektive transportmidler.

Med en tunnel som skissert i planen, der kapasiteten er begrenset, og man samtidig stimulerer til at persontrafikken vris mot kollektivtransport, vil det være mulig å redusere veksten i biltrafikken. På denne måten mener departementene at formålet med transportplanen om å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, samtidig som man reduserer helse og miljøskadene fra transportaktiviteten, ivaretas.

I denne forbindelse viser departementene til St. meld. 46 (1999-200) Nasjonal transportplan 2002-2011, der det presiseres at det i byområder ikke er en mulig løsning kun å bygge ut veistrukturen for å møte trafikkveksten.

Deler av prosjektene foreslått i Fylkesdelplanen er innlemmet i den vedtatte bom- pengepakken på Nord-Jæren. Utbyggingens omfang og finansiering ble behandlet i Stortinget høsten 2001, bl.a. på bakgrunn av fylkeskommunens behandling av handlingsprogrammet for perioden 2002-2011, jf. St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 og Innst. S. nr. 119 (2000-2001). Statens vegvesen vil i forbindelse med handlingsprogramarbeidet foreta en kvalitetssikring av vegprosjektene i bompengepakken.

I forbindelse med planens mål og strategier for kollektivtransporten hevdes det at det bør vurderes bruk av inntekter fra bomringen til driftstiltak for kollektivtrafikken, og at det arbeides med en endring av gjeldende regelverk som muliggjør dette. Samferdselsdepartementet påpeker at det ikke er aktuelt å bruke bompengeinntekter til driftstiltak.

Finansieringen av prosjektene foreslås ca. 80% bompengefinansiert, noe som er langt mer enn man er vant til i tilsvarende prosjekter i Norge. Samferdselsdepartementet vil ta stilling til disse prosjektene dersom de blir fremmet for departementet gjennom Statens vegvesen. Prosjektene må først gjennom en lokalpolitisk behandling i alle kommuner og fylkeskommunen sakene berører. Statlige midler til prosjektene prioriteres innenfor handlingsprogrammene. Samferdselsdepartementet vil for øvrig påpeke at tunnelen mellom Espedal og Frafjord er et fylkesvegprosjekt. Følgelig er det opp til fylkeskommunen å prioritere prosjektet.

I planen foreslås det å bruke finansieringen som staten i dag bruker til drift av ferjer, til å finansiere en tunnell mellom Rennøy og Finnøy, noe som gjør at også Finnøy får ferjefri forbindelse til Nord-Jæren. Alternativ bruk av ferjetilskudd er omtalt i St.prp. nr.1 (2001-2002), som en mulig del av en finansieringsløsning for ferjeavløsningsprosjekter. I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) viser regjeringen til at de ser positivt på at eventuelt innsparte midler ved ferjeavløsningsprosjekter synliggjøres og tas hensyn til, og vil komme tilbake til dette der det er aktuelt.

I planen foreslås flere strekningsvise tiltak for å løse det mangelfulle interne vegnettet på rv13 fra Stavanger/Sandnes og nordover i fylket til Sauda. I tillegg er det konsekvensutredet en veglenke som knytter sammen Rogaland og Hordaland mellom Sauda og Etne. Denne konsekvensutredningen er ikke godkjent av Vegdirektoratet på grunn av manglende utredninger av alternativ 1 (utbedring av eksisterende veg) for ikke-prissatte konsekvenser. Flere av høringsinstansene har etterlyst opplysninger om natur, kultur, miljø- og landskapsverdier i regionen for dette vegalternativet.

Miljøverndepartementet understreker at konsekvensutredningen skal klargjøre og sammenstille konsekvensene av begge hovedalternativene slik som fastlagt i utredningsprogrammet. Miljøverndepartementet minner i denne sammenheng om den vekt Stortinget la på verneverdiene i Stordalen i Etne, i vedtaket om at Rv 134 (Rv11) skulle føres utenom Stordalen.

Statens vegvesen har nå fremskaffet flere opplysninger om disse temaene, og har innarbeidet disse i en ny revidert KU. Denne KU’en ble i februar 2002 sendt på høring til berørte høringsinstanser. Når fylkeskommunen har avsluttet behandlingen av den reviderte konsekvensutredningen, sendes den Vegdirektoratet for godkjenning etter normale regler.

For at Rogaland fylkeskommune skal komme i gang med oppfølgingen av de andre prosjektene i fylkesdelplanen for areal- og transport i Ryfylke, godkjenner departementet planen med unntagelse av den delen av planen som omhandler riksveg 520 mellom Sauda og Etne. Miljøverndepartementet kan ikke ta stilling til denne delen av planen fordi det ikke foreligger godkjent konsekvensutredning. Miljøverndepartementet tar stilling til denne delen av planen når godkjent konsekvensutredning og eventuelle merknader fra fylkeskommunen foreligger.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplanen ikke innebærer noen automatisk binding av statlige midler til gjennomføring av strategier og tiltak i planen. Bidrag til den konkrete oppfølgingen av planene må avklares direkte med de aktuelle statlige myndighetene.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Hordaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Hordaland
Samferdselsdepartementet