Godkjenning av fylkesdelplan for areal og transport for Indre Østfold

Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3248

200503734-5/SFJ

11.10.2005

Godkjenning av fylkesdelplan for areal og transport for Indre Østfold

Vi viser til brev fra Østfold fylkeskommune datert 28. juli 2005. Miljøverndepartementet har behandlet planen i samråd med Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Vedtak:

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 194 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan for areal og transport for Indre Østfold, vedtatt av fylkestinget 9.juni 2004.

Fylkesdelplan for areal og transport for Indre Østfold er et oversiktlig og gjennomarbeidet dokument. Planen gir en god beskrivelse av utviklingstrekk, dagens situasjon og utfordringer for utbyggingsmønster, arbeidsplasser og kommunikasjoner/transport i Indre Østfold.

Areal- og transportplan for Indre Østfold er utarbeidet under ledelse av Samarbeidsutvalget for kommunene i Indre Østfold, og har vært gjennom en relativt grundig behandling i de deltakende kommuner. Arbeidet er finansiert av Miljøverndepartementet, Statens vegvesen Østfold, Indre Østfold næringsfond, Østfold bygdeoffensiv, kommunene i Indre Østfold og Østfold fylkeskommune. Tilsvarende areal- og transportplaner for Mosseregionen og Nedre Glommaregionen vil trolig bli lagt fram til behandling i fylkestinget i løpet av høsten.

Areal- og transportplan for Indre Østfold drøfter to ulike scenarier ”kommune-scenariet” og ”region-scenariet”, hvor ”region-scenariet” legges til grunn for det videre planarbeidet. Planen drøfter og kommer med forslag til mål og retningslinjer for boligbygging i tettsteder og i spredte områder, lokalisering av næringsvirksomhet, interkommunalt samarbeid, gang- og sykkeltransport, nærhet til transportmidler, senterstruktur, kjøpesentra, transportkorridorer for veg og jernbane, kollektivtrafikk og knutepunkter.

Miljøverndepartementet støtter hovedmålet i planen om å samordne utbyggingsmønsteret for å redusere transportbehovet og for å gjøre transporten mest mulig miljøvennlig. Planen følges opp av tiltak og prioriteringer som er nødvendige for å oppnå en mer miljøvennlig transportavvikling og et bærekraftig utbyggingsmønster. Vi vil i denne sammenhengen særlig understreke planens fokus på tilrettelegging for økt gang- og sykkeltransport og for økt bruk av kollektivtransport i tettstedene.

Fylkesdelplanen legger følgende senterstruktur til grunn for videre utvikling i Indre Østfold i tillegg til grendesentra:

Senter

Kommune

Senternivå

Askim

Askim

Bysenter

Mysen

Eidsberg

Bysenter

Spydeberg/Knapstad

Spydeberg/Hobøl

Områdesenter

Rakkestad

Rakkestad

Områdesenter

Skjønhaug

Trøgstad

Områdesenter

Ørje

Marker

Områdesenter

Skiptvet

Skiptvet

Områdesenter

Tomter

Hobøl

Områdesenter

Båstad

Trøgstad

Lokalsenter

Slitu

Eidsberg

Lokalsenter

Ringvoll

Hobøl

Lokalsenter

Degernes

Rakkestad

Lokalsenter

Trømborg

Eidsberg

Lokalsenter

Tørnby/Østkroken

Rømskog

Lokalsenter

Havnås

Trøgstad

Lokalsenter

Det er videre satt opp retningslinjer for etablering av kjøpesentre i Indre Østfold med bakgrunn i den foreslåtte senterstrukturen. Inntil sentrumsavgrensingen er definert i de enkelte kommuneplaner benyttes sentrumsavgrensingen slik den er definert av Statistisk sentralbyrå med unntak av Østfold Næringspark i Askim.

Miljøverndepartementet har ingen merknader til den foreslåtte senterstrukturen. Vi har heller ingen merknader til de foreslåtte retningslinjene for etablering av kjøpesentre i Indre Østfold. Det er viktig at retningslinjene blir nedfelt i kommuneplanene.

Landbruks- og matdepartementet mener at hensynet til jordvern og kulturlandskap i for liten grad er omtalt i planen, og at sammenhengen mellom landbrukets arealressurser og de utfordringer som er knyttet til vei, jernbane, bosettingsstruktur og næringsutvikling for liten grad berøres. Planlegging og tilrettelegging på disse områdene vil i mange sammenhenger ha stor betydning for arealbruken, og det er mange vanskelige avveininger man må gjøre i forhold til det presset man mange steder har om omdisponering av dyrket mark til andre formål.

I fylkesplan for Østfold 2004 – 2007 som også er inne til godkjenning i Miljøverndepartementet, har denne konkrete mål for reduksjon av årlig omdisponering av dyrket mark. Vi finner det naturlig og nødvendig at dette også reflekteres i fylkesdelplanen for areal og transport.

Gode kommunikasjoner er viktig for å få gjennomført planen, og planen inneholder forslag til utbygging og forbedringer av veg, jernbane og kollektivtransport som forventes finansiert med statlige bidrag. Det er derfor satt opp tiltak som regionens innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan for 2006 – 2015. Dette innspillet er blitt brukt i samband med behandlingen av denne.

Fylkesdelplan for areal og transport for Indre Østfold skal følges opp av kommunale planer for hver av de 9 deltakende kommuner. Det er derfor lagt stor vekt på samarbeid og deltakelse under utarbeidelsen og behandlingen av planen. Miljøverndepartementet mener dette kan bidra til en god gjennomføring av denne planen. Fylkesdelplanen er ikke juridisk bindende, men vil kunne danne grunnlag for innsigelse til de kommunale planene.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningen av fylkedelsplan for areal og transport for Indre Østfold ikke innebærer noen binding av statlige midler til gjennomføring av strategier og tiltak i planen. Bidrag til konkret oppfølging av planen må avklares direkte med de aktuelle statlige myndigheter.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke