Godkjenning av fylkesdelplan for idrett og friluftsliv 2003-2006 for Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune
Serviceboks 517
4605 KRISTIANSAND S

Deres ref

Vår ref

Dato

200300061-7/E: 123 C20

200303564-/KMS

08.03.04

Godkjenning av fylkesdelplan for idrett og friluftsliv 2003-2006 for Vest-Agder

Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv 2003-2006 for Vest-Agder er oversendt Miljøverndepartementet for sentral godkjenning. Departementet har behandlet planen i samråd med Helsedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.

Vedtak:

Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv i Vest-Agder, vedtatt i fylkestinget den 29. april 2003, godkjennes av Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, og med de merknader som er nevnt nedenfor.

Merknader fra departementene

Departementene gir tilslutning til fylkesdelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Planen gir et godt rammeverk for det regionale arbeidet med idrett og friluftsliv. Departementene har særlig merket seg den sterke politiske satsingen og prioriteringen av idrett og friluftsliv i Vest-Agder og som vil legge føringer for oppfølging av fylkesdelplanen. Planen ivaretar også de krav Kultur- og Kirkedepartementet stiller til fylkeskommunale planer for idretts- og friluftsanlegg.

Det vises videre til den innledende omtalen under punkt 1.2 om idrett og friluftsliv. Planen fremhever viktige nasjonale målformuleringer slik de fremkommer i St.meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring, i St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet samt i St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Departementene er klar over at fylkesdelplanprosessen nesten var ferdig ved publikasjonen av sistnevnte melding. Stortingsmeldingen om folkehelse fremhever blant annet hvordan helse står i et allianseforhold til både idrett og friluftsliv. Fysisk aktivitet løftes frem som en kilde til helse og livskvalitet og et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet. Folkehelsemeldingen vil være et viktig nasjonalt fundament for helsedimensjonen ved idrett og friluftsliv.

Når det gjelder tildeling av storbymidler til Kristiansand kommune med hensyn til anlegg, jf. planen side 32, har Kristiansand mottatt slike midler ved en anledning, men ordningen i denne form er avviklet.

Det kan også opplyses om at Stortinget ikke har gjort vedtak om at 7 % av spillemidlene skal gå til anlegg for friluftsliv, jf. planen sidene 33 og 34. Det riktige er at flertallet (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet) i komité-innstillingen, Inst. O.nr. 44, har sagt følgende (side 2, kap. II, 5. avsnitt): "(…) Flertallet vil at 7 pst. av anleggsmidlene til idretten skal gå til friluftsanlegg (…)".

Departementene vil også nevne at tilskuddsordningene som gjelder rehabilitering og ordinære anlegg, fra og med 2004 er slått sammen til en ordning. Det siste har ingen betydning for realitetene i planen.

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplan for idrett og friluftsliv, ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet vil understreke § 19‑6 i plan- og bygningsloven, der det heter at fylkesplaner, herunder fylkesdelplaner, skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, og være retningsgivende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Plan- og bygningsloven forutsetter at statlige organ som vil fravike forutsetningene i godkjent fylkesplan, skal ta dette opp med fylkeskommunale planmyndigheter. Dersom fylkeskommunen og vedkommende sektormyndighet ikke blir enige, skal saken tas opp med de sentrale planmyndighetene.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Kommunene i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren
Helsedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet