Godkjenning av fylkesdelplan "vannbruksplan for Glomma", Hedmark

24.05.02

Godkjenning av fylkesdelplan "vannbruksplan for Glomma", Hedmark fylke

Vi viser til brev datert 17. desember 2001, med oversendelse av fylkesdelplan «Vannbruks­plan for Glomma» til Miljøverndepartementet for sentral god­kjenning.

Vedtak:

Med de merknader som er nevnt nedenfor godkjenner Miljøverndepartementet i med­hold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990 fylkes­delplan «Vannbruksplan for Glomma», vedtatt av fylkestinget i Hedmark 12. desember 2000.

Planen har vært forelagt Barne- og familiedepartementet, Helse­departe­­mentet, Kommunal- og regional­departementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handels­departementet, Olje- og energi­departementet og Sam­ferdsels­­departe­mentet.

Planen er en revisjon av den første vannbruksplanen for Glomma, som ble god­kjent i 1993. Planen består av en langsiktig del som omfatter mål og satsings­områder for perioden 2001-2010 og en del som inne­holder retningslinjer og handlingsprogram for 2001-2004 for kom­munale, regionale og statlige tiltak. Kom­munene har hatt hovedansvaret for å bidra til handlings­­programmet, mens de statlige og regio­n­ale etatene har hatt hovedansvaret for den langsiktige delen.

Miljøverndepartementet støtter i hovedsak mål og satsingsområder i planen. I oppfølgingen vil det være viktig at kommunene tar hensyn til målene i planen og innarbeider retnings­linjene og tiltakene i sine kommuneplaner. Det er også viktig at fylket og kommuner i det videre arbeidet med planen legger vekt på å ivareta biologisk mangfold og å sikre mulighetene for natur­opplevelse og frilufts­liv. Departementet vil videre påpeke at det i opp­følging av planen vil være natur­lig også å utvikle samarbeidet med øvrige fylker som Glomma renner gjennom, for å sikre helhetlig forvaltning av ressurs­ene.

Angående dagens vannforvaltning, viser vi til tre parallelle og samordnete prosesser som nå er i gang, og som vil kunne medvirke til mer helhetlig og plan­messig forvaltning av vannressursene. Disse prosessene er arbeidet med imple­mentering av EU’s nye rammedirektiv for vassdrag, kystvann og grunn­vann, arbeidet med å styrke Verneplan for vassdrag og omleggingen av Samlet Plan for vassdrag. Samlet vil dette vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for vann­for­valtningen og derved gi bedre samfunnsnytte ved at forvaltningens be­slutning­er blir bedre.

Godkjenning av planen innebærer ingen automatisk binding av statlige midler til gjennom­føring av planens strategier og tiltak. Slike bidrag til konkret gjennom­­føring må avklares direkte med de berørte statlige myndig­heter.

Miljøverndepartementet vil generelt understreke betydningen av plan- og bygningslovens § 19-6, der det heter at fylkesplaner, herunder også fylkesdel­planer, skal ligge til grunn for fylkes­kommunal virksomhet og være retnings­givende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Plan- og bygningsloven forutsetter at statlige organ som ønsker å fravike forut­setning­ene i en godkjent fylkesplan, skal ta dette opp med fylkeskommunale plan­myndig­heter. Der­som fylkeskommunen og vedkommende sektormyndighet ikke blir enige, skal saken tas opp med sentrale planmyndigheter.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Kommunene i Hedmark
Fylkesmannen i Hedmark
Kommunenes Sentralforbund
Departementene
Statens forurensningstilsyn
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune