Godkjenning av Fylkesplan for Akershus 2004-2007

kgl. res. 02.07.04

Miljøverndepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Miljøvernminister: Knut Arild Hareide

Saksnr:

200300387-

Dato:

02.07.04

Godkjenning av Fylkesplan for Akershus 2004-2007

Fylkesplanen for Akershus trekker opp en del sentrale mål og strategier for å møte de utfordringer som hovedstadsregionen og Akershus fylke står overfor de nærmeste år. Fylket har en høy befolkningsvekst spesielt blant eldre og unge. Fylkesplanen skal bidra til at regionen håndterer veksten for å skape en positiv utvikling. Hovedtemaene i fylkesplanen er: Areal og transport, verdiskaping og kompetanse samt folkehelse. Det understrekes at målene og utfordringene må nås i samarbeid med kommunene, fylkeskommunen og staten i fellesskap. Regjeringen mener de valgte målformuleringene i all hovedsak følger opp nasjonal politikk på en god måte.

Det er gjort et grundig arbeid med planen i fylkesplanprosessen, og det er lagt særlig vekt på medvirkningsaspektet innenfor alle tre hovedtema både fra kommunene, regionale statsetater og aktuelle organisasjoner. For å sikre en god dialog med de ulike regionene i fylket, har en politiker fra hver region deltatt i fylkesplanutvalget.

Akershus fylkeskommune har vektlagt den regionale utviklingsrollen og er i gang med etablering av partnerskap med kommunene, næringslivet og andre regionale aktører.

Regjeringen vil nevne viktigheten av å prioritere og ivareta sentrale samfunnssikkerhetshensyn i alt planarbeid. Det pågår et arbeide med en risiko- og sårbarhetsanalyse for Akershus. En slik analyse vil være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med videre planlegging i fylket, og Akershus oppmuntres til å videreutvikle dette tema og til økt samarbeid.

Likestilling står sentralt i Regjeringens politikk. Innenfor alle planens valgte tema er det viktig å vie kvinners behov og interesser oppmerksomhet. Regjeringen understreker viktigheten av at kjønnsperspektivet integreres også i oppfølgningen av planen. Det må legges vekt på å utvikle kvinnerettede tiltak, som naturlig bør ses i sammenheng med hovedutfordringene nevnt innledningsvis.

Gjennom den sentrale godkjenningsbehandlingen ber Akershus fylke om en tilbakemelding på de prioriterte forventningene slik disse kommer til uttrykk i fylkeskommunens oversendelsesbrev datert 11. august og 8. desember 2003. Det vises også til dialog om fylkesplanen mellom Akershus fylkeskommune og berørte departementer, jf. møtet 14. april 2004.

Befolkningsveksten i hovedstadsområdet

Det er et mål å få til en mer balansert regional utvikling der alle landsdeler har befolkningsvekst. Det er på denne bakgrunn ønskelig å demme opp for en utvikling der Oslo-regionen fortsetter å vokse langt raskere enn – og på bekostning av – resten av landet. Regjeringen mener at det ikke er motstrid mellom en demping av den allmenne tilveksten og samtidig en videreutvikling av Osloregionens rolle som en viktig drivkraft for utviklingen i hele landet og en konkurransedyktig storbyregion.

Veksten i antall 16-19-åringer er sterkere i Akershus enn i noe annet fylke, veksten på landsbasis er anslått til 19 %, mens den i Akershus er antatt å ligge mellom 30 og 32 % fram mot 2010. Ungdom i denne aldersgruppen er mobile, og bruker hele hovedstadsregionen som utdannings- og fritidsarena. I planen savnes mål og strategier for samarbeid på det ungdomspolitiske området i hovedstadsregionen.

Areal og transport

I den sentrale behandlingen av forrige fylkesplan for Akershus oppfordret Regjeringen til etablering av et forpliktende samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og regionale statsetater innenfor aktuelle felter. Det har i etterkant skjedd en positiv utvikling innenfor temaet areal- og transportplanlegging, og i det verdifulle samarbeidet som er kommet i gang i forbindelse med Nasjonal Transportplan. Regjeringen oppmoder Akershus fylke og hele hovedstadregionen til å videreføre dette samarbeidet.

Denne fylkesplanen er utarbeidet parallelt med revisjonen av Nasjonal Transportplan 2006-2015. St. meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 (NTP) ble fremmet av Regjeringen 12. mars 2004. Akershus fylkeskommune er omtalt i NTP innunder transportkorridor 1, 2, 3 5 og 6 (kapitlene 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5 og 8.3.6 i meldingen). Akershus-regionen er også nærmere omtalt i kapittel 10.2 Oslo og Akershus. Det vises også til belønningsordningen for bedre kollektivtransport (kapittel 9.3.1) og opprettelsen av det nye samordningsorganet på Østlandet (SKØ) i kapittel 9.4.1. Regjeringens holdning til avtaler om virkemiddelbruk fremkommer i meldingens kapittel 9.4.2.

Nasjonal Transportplan ble behandlet av Stortinget 15. juni 2004. På bakgrunn av de foreslåtte prioriteringene i meldingen og Stortingets behandling, skal transportetatene utarbeide mer detaljerte etatsvise handlingsprogram. Handlingsprogrammene skal samlet forelegges fylkeskommunene til uttalelse. Innenfor den fylkesfordelte rammen til vegformål skal i denne sammenheng fylkeskommunenes prioriteringer tillegges avgjørende vekt innenfor føringer fastlagt av Stortinget og Samferdselsdepartementet.

Det er viktig at fylkesplanen trekker opp retningslinjer for helheten i fylkets arealstrategi og gir noen føringer for arealbruken. Det vises til fylkesplanens delmål om en mest mulig sammenhengende grønnstruktur innenfor de bebygde områdene av hensyn til befolkningens rekreasjonsmuligheter i nærområdene og for å ivareta det biologiske mangfoldet i Akershus. I tråd med Stortingets ønske må det legges tilstrekkelig vekt på å bedre de grønne oppvekstvilkårene for barn og unge og bevare regionale grønnstrukturer.

Fylkesplanen er tematisk ikke rettet mot områder som fanger opp Forsvarets behov eller problemstillinger, blant annet knyttet til den pågående omstilling. Det er viktig at det på overordnet plannivå blir tatt ansvar for å legge forholdene til rette for at Forsvarets virksomhet, arealbehov og endringer i behov integreres i sivil overordnet planlegging. Forsvaret har etablert samarbeid på enkelte områder som omtales i planen, og dette vil følges opp og utvikles videre.

Kompetanse og verdiskaping

Det er en prioritert oppgave å engasjere og bidra til å utvikle næringslivet i regionene også gjennom de nasjonale offentlige virkemidlene. Dette gjelder så vel de innovasjonsrettede virkemidlene under Innovasjon Norge som Norges Forskningsråd. Det er ikke lagt opp til at ordningen med forsøk på delegering av landsomfattende innovasjonsrettede virkemidler til noen fylkeskommuner utvides. Det legges i stedet stor vekt på en styrket tilstedeværelse og enhetlig brukerfront i regionene. Det regionale partnerskapet bør rette innsatsen mot regionale innovasjonssystemer.

Folkehelse – et felles ansvar

De skisserte innsatsområdene for forebyggende arbeid samsvarer godt med de helseutfordringer og tiltak som St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge setter søkelyset på. Samtidig synes folkehelsehensyn å være ivaretatt også i de andre hovedtemaene i planen, som for eksempel innenfor temaet "Areal og transport" der både negative og positive miljøfaktorer vil ha stor innvirkning på befolkningens helse.

I fylkesplanen legges det opp til å ta i bruk partnerskap som arbeidsform i folkehelsearbeidet. Det er i statsbudsjettet for 2004 bevilget 10 millioner kroner til regionale og lokale partnerskap for å stimulere til utvikling av en sterkere infrastruktur for folkehelsearbeidet. Det vil i 2004 bli satset på anslagsvis fem "fyrtårnsfylker" for å sikre videreutvikling og spredning av partnerskapsmodellen. Dette representerer starten på en langsiktig strategi for å styrke det lokale folkehelsearbeidet. Tilskuddsmidlene skal gå til delfinansiering av koordinatorfunksjoner og administrasjon av partnerskapene. Det vil bli lagt vekt på at folkehelsearbeidet er forankret i folkevalgte organer og i plansystemer, og det er en målsetting at størstedelen av midlene skal nå ut til kommunene. Fra 2005 vil det også være aktuelt å kanalisere midler fra nasjonale satsinger til forebyggende tiltak gjennom partnerskapsfylkene.

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesplanen for Akershus 2004-2007, ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet
tilrår:

Fylkesplan for Akershus 2004-2007, vedtatt i fylkestinget 18. juni 2003, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19‑4, med de merknader og forbehold som er nevnt foran i Miljøverndepartementets foredrag i saken.