Handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi

Til innholdsfortegnelse

Forord

Fossile energikilder skal fases ut og Norge har et lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Dette vil kreve en omfattende elektrifisering av samfunnet og etterspørselen etter fornybar kraft vil øke i tiden fremover. Vi skal samtidig legge til rette for ny grønn industri. Dette handler om fremtidens Norge – om hvordan vi skal skape verdier, kutte utslipp, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye. Mulighetene ligger foran oss.

En forutsetning for å lykkes er at vi bruker samfunnets ressurser effektivt, også på energiområdet. Energieffektivisering er bra for den enkelte og bra for samfunnet. Det reduserer energiutgiftene. Det bidrar også til å dempe veksten i kraftforbruket og styrker dermed forsyningssikkerheten. Samtidig reduseres behovet for ny utbygging av produksjon og nett som gir mindre inngrep i natur og miljø. Energieffektiviseringstiltak vil også ofte kunne gjennomføres raskere enn utbygging av ny fornybar kraftproduksjon og nytt strømnett.

Nå legger vi frem regjeringens handlingsplan for energieffektivisering og tar et tydelig grep om arbeidet med energieffektivisering for å nå målene våre. Det er første gang at en norsk regjering legger fram en handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi. Dette er i tråd med et klart og tydelig råd fra Energikommisjonen som leverte sin rapport 1. februar 2023.

Mange departementer har vært involvert i arbeidet med planen, men energieffektivisering er ikke et arbeid myndighetene kan gjøre alene. Vi er opptatt av at staten skal gå foran og vise vei, og at virkemiddelapparatet skal støtte opp om gode energitiltak, men beslutningene om energieffektivisering tas ute hos ulike aktører. I industrien, innen bygg, anlegg og eiendom, i landbruket, i små og mellomstore bedrifter, i kommunene, i husholdningene og i alle andre deler av samfunnet. Energieffektivisering må vi få til sammen.

Denne handlingsplanen er starten på et viktig arbeid og bygger videre på eksisterende rammebetingelser og et omfattende virkemiddelapparat som allerede er på plass. Innspillene vi har fått under arbeidet med planen, viser oss at mange er klare til å bidra.

Bruk av energi er en forutsetning for vårt velferdssamfunn, men vi må bruke den effektivt.

Signatur: Terje Aasland

Terje Aasland

Olje- og energiminister

Signatur: Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Klima- og miljøminister

Signatur: Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik

Kommunal- og distriktsminister

Signatur: Jan Christian Vestre

Jan Christian Vestre

Næringsminister

Til forsiden