Høring - ny forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler til fylkeskommunene over KMDs budsjett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette en forskrift om enkelte av departementets tilskuddsposter på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2018

Vår ref.: 17/3625

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette en forskrift om enkelte av departementets tilskuddsposter på høring.

Følgende poster i programkategori 13.50 er regulert i forskriftene som sendes på høring: 

  • kap. 550: Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene  post 64: Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
  • kap. 553: Omstillingsdyktige regioner 
    post 60: Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse
    post 65: Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet

Hjemmel for forskriftene er Prop. 1 S (statsbudsjettet).

Bakgrunnen for forskriftsarbeidet er ny poststruktur i Prop. 1 S. Målet er at forskriften skal innebære en forenkling og forbedring av dagens forskrift og sikre en likere saksbehandling innenfor de rammene som Stortinget setter.

Den nye forskriften vil tre i kraft i løpet av første halvdel av 2018 og kunngjøres som vanlig på lovdata.no. Samtidig oppheves forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og transportstøtte, som fastsetter virkeområdet for investeringsstøtte og støttesatser, og som er godkjent av ESA for perioden 2014–2020, gjelder fremdeles.

Høringsfristen er 6 uker. Vi om en tilbakemelding senest 1. februar 2018. Den korte høringsfristen er begrunnet med at forskriftene ikke endrer dagens forvaltningspraksis av de nevnte tilskuddspostene.

Kontaktinformasjon:

For juridiske, forskriftstekniske og mer generelle spørsmål:
Jeanette Fjeldheim, seniorrådgiver
e-post: Jeanette.Fjeldheim@kmd.dep.no
telefon: 22 24 70 33 / 413 82 611

For spørsmål om 60-posten:
Birgitte Wohl Sem, utredningsleder
e-post: Birgitte-Wohl.Sem@kmd.dep.no
telefon: 22 24 70 16 / 901 50 981

For spørsmål om 64-posten:
Judith Kortgård, fagdirektør
e-post: Judith.Kortgard@kmd.dep.no telefon: 22 24 70 35 / 905 85 496

For spørsmål om 65-posten: Ole Magnus Aurdal, fagdirektør
e-post: Ole-Magnus.Aurdal@kmd.dep.no telefon: 22 24 70 22 / 952 31 185

Med hilsen Gerd Slinning (e.f.) avdelingsdirektør
Jeanette Fjeldheim seniorrådgiver

Akershus fylkeskommune
Andøy kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Fagskolen Innlandet
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Innovasjon Norge Hovedkontoret
Kommunesektorens organisasjon
Kragerø kommune
Lierne kommune
Meløy kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt fagskoleråd
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges forskningsråd
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
SIVA - Selskapet for industrivekst SF
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Stordal kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Varanger kommune