Nye forskrifter om tilskuddsposter på statsbudsjettet

KMD har utarbeidet to nye forskrifter, en på Merkur-programmet og en på postene om inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn og omstillingsdyktige regioner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet to nye forskrifter som trer i kraft 1. juni 2018.

Den ene forskriften regulerer Merkur-programmet som ikke har vært forskriftsfestet tidligere.

Den andre forskriften regulerer tre andre poster i statsbudsjettet som er forvaltet av fylkeskommunene. Det gjelder tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, tilskudd til velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse og tilskudd til omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet. Denne forskriften erstatter forskriften av 2013 om distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med tilhørende retningslinjer. Korttittelen på den nye forskriften av 2018 blir den samme, men den regulerer ikke alle postene som ble regulert gjennom forskriften av 2013.