Høring av rapport om finansieringssystemet for fagskoler

Kunnskapsdepartementet sender på høring rapporten om finansieringssystemet for fagskoler utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2022

Vår ref.: 22/2040

Høring av rapport om finansieringssystemet for fagskoler

Deloitte har på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) evaluert finansieringssystemet for fagskoler. Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten Evaluering av fagskolemeldingen. Andre delrapport – finansieringssystemet på høring.

Vi ber om innspill til anbefalingene i rapporten og at innspillene blir nummerert i tråd med rekkefølgen på oppsummeringen av anbefalingene i kapittel 6.4.  

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir sendt gjennom den digitale løsningen på www.regjeringen.no/id2908691.

Høringsfristen er 1. september 2022.

 

Med hilsen

Marius Seljedal  (e.f.)
avdelingsdirektør                                                    Pernille Ziegler
                                                                                   utredningsleder


 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Fylkeskommunene
 • Oslo kommune - Utdanningsetaten
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Offentlige og private fagskoler
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Forum for fagskoler – Abelia
 • Norske fag- og Friskolers Landsforbund
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt fagråd for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag
 • Nasjonalt fagråd for tekniske fag
 • Nasjonalt fagråd for maritime fag
 • Nasjonalt fagråd for digitale og kreative fag
 • Nasjonalt fagråd for grønne fag
 • Nasjonalt fagråd for økonomiske og administrative fag
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Helsedirektoratet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Utdanningsdirektoratet
 • Regionale helseforetak
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Akademikerne
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Unio
 • NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon
 • Studieforbundet AOF
 • Kompetanseforbundet
 • Studieforbundet Livslang Læring
 • Voksenopplæringsforbundet