Høring - avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av eierandeler i boligselskaper

Resultat: Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011, kapittel 10.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2010

Vår ref.: 09/3582 SL HPL/KR

Høring - avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av eierandeler i boligselskaper

 

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om en innstramming i fritaksmetoden. Forslaget går ut på å unnta gevinst ved realisasjon (eller uttak) av eierandeler i borettslag og boligaksjeselskaper fra de inntekter som er gjort skattefrie under fritaksmetoden.

Det presiseres at departementet legger opp til å foreslå at endringen skal tre i kraft med virkning fra og med i dag, 11. juni 2010. Dette for å motvirke uønskede tilpasninger i tiden frem mot Stortingets behandling av endringsforslaget.

Vedlagt følger kopi av høringsnotatet. Høringsnotatet er også lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside på http://www.regjeringen.no.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 23. august 2010. Vi ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no. Høringsfristen er satt noe kortere enn normalt for å sikre at forslaget kan behandles av Stortinget innen utgangen av 2010.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.


Med hilsen


Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                            Hans Peter Lødrup
                                                            lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
Kommunal Landspensjonskasse Postboks 1733 Vika 0121 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Eiendomsmeglerforbund Hansteens g. 2 0253 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Arkitekters Landsforbund Josefines g. 34 0351 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Sentralskattekontoret for storbedrifter Postboks 1705 Varaskjold 1501 SARPSBORG
Sentralskattekontoret for utenlandssaker Postboks 8031 Postterminalen 4068 STAVANGER
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Verdipapirfondenes forening Hansteens g. 2 0253 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Postboks 9232  0134 Oslo

 

Til toppen