Høring - avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av eierandeler i boligselskaper

Resultat: Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011, kapittel 10.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2010