Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2017

Vår ref.: 16/4095

Finansdepartementet sender med dette på høring Banklovkommisjonens utredning nr. 30, som omhandler innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (NOU 2016: 23).

Banklovkommisjonen foreslår i utredningen nye lovregler som legger til rette for gjennomføring av EUs nye innskuddsgarantidirektiv (direktiv 2014/49/EU) og krisehåndteringsdirektiv (2014/59/EU). Innskuddsgarantidirektivet og krisehåndteringsdirektivet er EØS-relevante, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Banklovkommisjonen foreslår at utkastet til ny lovgivning inntas i finansforetaksloven. Det er lagt vekt på at hovedlinjene i regelverket skal fremgå av lov, og i tilfelle suppleres med detaljregler i forskrift.

Innskuddsgarantidirektivet viderefører og utbygger tidligere EU-direktiver om innskuddsgaranti. Banklovkommisjonen foreslår å legge til rette for gjennomføring av dette direktivet gjennom tilpasninger i finansforetaksloven kapittel 19, som i hovedsak allerede er tilpasset kravene i direktivet. Banklovkommisjonen har likevel foreslått en redaksjonell omarbeiding ut fra systematikken i det nye EU-direktivet, og i samsvar med direktivet har Banklovkommisjonen foreslått å utbygge innskytervernet.

Krisehåndteringsdirektivets regler om soliditetssvikt og myndighetsstyrt administrasjon av foretak i banksektoren er i hovedsak basert på prinsipper som også ligger til grunn for gjeldende lovregler i finansforetaksloven kapittel 21. Direktivets regelverk er imidlertid mer omfangsrikt og detaljert, og inneholder en rekke nye elementer som må gjennomføres i nasjonal lovgivning. Blant annet kommer det nye regler om beredskaps- og kriseplaner, mulighet for nedskrivning og konvertering av ansvarlig kapital og gjeld i banker («bail-in»), og etablering av krisefond.

Utredningen er tilgjengelig på www.regjeringen.no under dokumenter/høringer. Offentlige høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon per e-post til publikasjonsbestilling@dss.dep.no for å få tilsendt et fysisk eksemplar av utredningen.

Departementet ber om eventuelle merknader til utredningen innen 9. januar 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
KnowledgeGroup AS
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk olje og gass
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet