Høring - endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.)

Høringen gjelder forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven. Forslagene følger i hovedsak opp innspill departementet har mottatt i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Forslagene gjelder straffeprosesslovens regler om overprøving av saksstyrende avgjørelser og krav til siktedes tilståelse etter straffeprosessloven § 248. Høringsnotatet inneholder også forslag om å forhåndsfastsette bistandsadvokatens og forsvarerens oppdrag til et bestemt antall timer og et forslag om å unnta frihetsberøvelse og mishandling i nære relasjoner fra kravet om dobbel straffbarhet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.11.2020