Høring - forordning om pengemarkedsfond

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2017/1131 om pengemarkedsfond.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2018

Vår ref.: 17/3377

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2017/1131 om pengemarkedsfond, se vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet. 

EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Høring av lov- og forskriftsforslag til gjennomføring av forordninger foretas hovedsakelig for å informere berørte aktører, og for å få merknader til eventuelle behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk.  

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 30. april 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsdokumentene for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske finansanalytikeres forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Samferdselsdepartementet
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen