Høring - forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Departementet sender med dette på høring utkast til utfyllende forskrifter og to lovendringer til de vedtatte lovreglene om egen pensjonskonto. Lovreglene om egen pensjonskonto følger av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.08.2020

Vår ref.: 17/1884

Departementet sender med dette på høring utkast til utfyllende forskrifter og to lovendringer til de vedtatte lovreglene om egen pensjonskonto. Lovreglene om egen pensjonskonto følger av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto).

Lovreglene om egen pensjonskonto innebærer at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger, skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidstaker skal kunne reservere seg mot samling av pensjonsmidlene eller velge å ha egen pensjonskonto hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Reglene er ikke satt i kraft.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 3. august 2020. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

                                                                                Åse Natvig
                                                                                avdelingsdirektør

 

 

Akademikerne

Aktuarkonsulenters Forum

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og familiedepartementet

Bedriftsforbundet

Coop Norge SA

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske aktuarforening

Econa

Finans Norge

Finansforbundet

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kunstnernettverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Norges Bank

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norske finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Personalskadeforbundet LTN

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet