Høring - forslag om endring av reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Finansdepartementet sender på høring et forslag om endringer i reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.01.2017

Vår ref.: 15/1761 SL HLy/KR

Finansdepartementet sender på høring et forslag om endringer i reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Hovedformålet med forslaget er at regelverket på en bedre måte enn i dag skal ivareta balansen mellom hensynet til korrekt fastsetting og innkreving av skatt og hensynet til å holde de administrative kostnadene for de rapporteringspliktige og Skatteetaten på et så lavt nivå som mulig. Samlet sett vil forslagene redusere kostnadene ved å oppfylle rapporteringsplikten.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 11. januar 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                             Håvard Lyngmo
                                                                             lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidstilsynet

Bedriftsforbundet

Byggenæringens Landsforening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Forsvarsbygg

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk olje og gass

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regelrådet

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Småbedriftsforbundet

Statsbygg

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen