Høring - Forslag om endringer i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser

Resultat: Forslag til lovendringer i særavgiftsloven § 7, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 10, tolloven 1966 § 8, merverdiavgiftsloven § 7, ligningsloven § 3-13 og tolloven 2007 § 12-1 ble fremmet i Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) Om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv., kap. 8.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2007

Vår ref.: 04/3973 SL RaH/RLa

Høring - Forslag om endringer i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser

 

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om forslag til endringer i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi opplysninger til politi og påtalemyndighet om straffbare overtredelser av regelverk utenfor eget forvaltningsområde. Forslaget innebærer endringer i lov om toll (tolloven) av 10. juni 1966 nr. 5, lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) av 19. juni 1969 nr. 66, lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) av 13. juni 1980 nr. 24 og forslag til ny lov om toll og vareførsel (tolloven). Sistnevnte er oversendt Stortinget for behandling.

Det foreslås også en ny bestemmelse om taushetsplikt i lov om særavgifter (særavgiftsloven) av 19. mai 1933 nr. 11.

Avslutningsvis i høringsnotatet foreslås en kodifisering av gjeldende rett i ligningsloven, for så vidt gjelder adgang til innsyn i avdødes ligningsopplysninger.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

 
Vi ber om eventuelle merknader til forslagene innen 30. november 2007.


Med hilsen


Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                   Elisabeth Frankrig
                                                   lovrådgiver

Vedlegg

 

Høringsinstansene

 

Administrasjonsavdelingen Her 
Avdeling for formuesforvaltning Her 
Finansavdelingen Her 
Finansmarkedsavdelingen Her 
Skatteøkonomisk avdeling Her 
Økonomiavdelingen Her 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Domstoladministrasjonen  7011 TRONDHEIM
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Juridisk rådgivningskontor for kvinner JURK Postboks 2691 Solli 0204 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
KRIPOS Postboks 8163 Dep 0034 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Ligningsutvalget C. Sundts g. 15 5004 BERGEN
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Sentralskattekontoret for storbedrifter Postboks 235 1501 MOSS
Sentralskattekontoret for utenlandssaker Postboks 8031 Postterminalen 4068 STAVANGER
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad
Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO

 

Til toppen