Høring - forslag om justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2013

Vår ref.: 13/2642 SL ToW/kth

Høring - forslag om justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere      

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om justeringer i reglene om skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper og innretninger mv. hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS). Formålet med endringene er å unngå kjedebeskatning når personlige deltakere skattlegges for inntekt fra NOKUS-selskap.

Forslaget innebærer at fritaksmetoden kan få tilsvarende anvendelse for personlig deltaker i NOKUS-selskap ved den løpende NOKUS-beskatningen.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er fredag 23. august 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Tom Venstad   e.f.
fagdirektør

                                                                     Tomas Wangen
                                                                     seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Aksjonærforeningen

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Rederiforbund

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Toll- og avgiftsdirektoratet

ØKOKRIM

Til toppen