Høring - forslag til endringer i kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt

Departementet gjorde i St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid en vurdering av behovet for å sikre kommersiell allmennkringkasting. Det ble konkludert med at å opprettholde kommersiell allmennkringkasting er viktig for å bidra til et så mangfoldig kringkastingstilbud som mulig. Høringsfristen ble utvidet med en uke til 20. november 2009 for å gi høringsinstansene bedre tid.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2009

Resultat:

Høringsfristen ble utvidet med en uke til 20. november 2009 for å gi høringsinstansene bedre tid.

§ 4.2 i forskrift om kringkasting ble endret ved kgl. res. 3.12.2010.