Høring - forslag til endringer i kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt

Departementet gjorde i St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid en vurdering av behovet for å sikre kommersiell allmennkringkasting. Det ble konkludert med at å opprettholde kommersiell allmennkringkasting er viktig for å bidra til et så mangfoldig kringkastingstilbud som mulig. Høringsfristen ble utvidet med en uke til 20. november 2009 for å gi høringsinstansene bedre tid.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2009

Resultat:

Høringsfristen ble utvidet med en uke til 20. november 2009 for å gi høringsinstansene bedre tid.

§ 4.2 i forskrift om kringkasting ble endret ved kgl. res. 3.12.2010.

Vår ref.: 2009/04154 ME/ME3 CLH:elt

Høring - forslag til endringer i kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag om endringer i § 4-2 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).  

Høringsdokumentene er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 13. november 2009. (NB! Høringsfristen er utvidet med en uke til 20. november 2009 for å gi høringsinstansene bedre tid)

Vi ber om at høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e‑postadresse postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg (Brev om forkortet høringsfrist)

Høringsinstanser:

Departementene

Abelia

Annonsørforeningen – ANFO

A-pressen ASA

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Edda Media

Familie & Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet
Get

IKT-Norge

Kabel Norge

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen
Lyse Tele

Markedsrådet

Mediebedriftens Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Norges Handelshøyskole, Bergen

Norges Markedsføringsforbund

Norges Televisjon AS

Norsk Aller AS

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Film- og TV-produsenters Forening

NORWACO

NRK AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Post- og teletilsynet

RiksTV

Schibsted ASA

Senter for medieøkonomi, BI

Telenor Broadcast Holding

TV 2 AS

TVNorge AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim, NTNU

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen