Høring - Forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016

Vår ref.: 16/2451

Høring – Forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal

Stortinget vedtok i 2015 å be regjeringen etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for detaljhandel innen dagligvarer. Portalen skal gi forbrukerne bedre grunnlag for å foreta informerte valg, og stimulere konkurransen i dagligvaremarkedet. Barne- og likestillings-departementet har gitt Forbrukerrådet i oppgave å utvikle portalen. For å legge til rette for dagligvareportalen foreslås i høringsnotatet visse endringer i markedsføringsloven og i prisopplysningsforskriften.

Høringsdokumentet er lagt ut på departementets hjemmeside. 

Benytt fortrinnsvis den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse, ved å klikke på "Send inn høringssvar". Når man har registrert seg på siden, kan man her mellomlagre en tekst og laste opp vedlegg.  Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet ved e-post til postmottak@bld.dep.no.

Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten. Høringssvarene er offentlige, og vil bli lagt ut på våre nettsider.

Høringsfristen er 1. oktober 2016.

 

Med hilsen                                                                       

 

Hege Nygård

ekspedisjonssjef (e.f.)                                Eivind Gram-Johannessen

                                                                      avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Den Norske Advokatforening

Akademikerne

ANFO - Annonsørforeningen

Barneombudet

Bedriftsforbundet

Bergen tingrett

Brønnøysundregistrene

Coop Norge SA

Datatilsynet

Den norske dommerforening

Direktesalgsforbundet

eforum i Standard Norge

EL & IT Forbundet

Finans Norge

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forbruker Europa

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for interaktiv markedsføring (INMA)

Framtiden i våre hender

Akershus fylkeskommune

Aust Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Handelshøyskolen BI

Helsedirektoratet

Høyesteretts kontor

IKT-Norge

Initiativ for etisk handel

Innovasjon Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Norges Juristforbund

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunesektorens organisasjon

Konkurransetilsynet

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

Kreativt Forum

Kristiansand tingrett

Agder lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett

Gulating lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett

Landsorganisasjonen i Norge

Markedsføringsforeningen i Oslo

Mattilsynet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norsk direkte markedsførings forening (NORDMA)

Nord-Troms tingrett

Norges bygdekvinnelag

Norges Bank

Norges blindeforbund

Norges bygdeungdomslag

Norges Handelshøyskole

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk Industri

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo kommune

Oslo tingrett

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Høgskolen i Oslo og Akershus

Sivilombudsmannen

Statens landbruksforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Stavanger kommune

Stavanger tingrett

Miljømerking

Sør-Trøndelag tingrett

Toll- og avgiftsdirektoratet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Hovedorganisasjonen Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Baker- og konditorbransjens Landsforening

Bondens Marked

Bunnpris

Dagligvare Leverandørenes forening

Debio

Den norske Dataforening

Distansehandel Norge

Eksportutvalget for fisk

Fairtrade Max Havelaar Norge

Fiskeri- og havbruknæringens Landsforening

Forbrukerkontakt

Grøntprodusentenes samarbeidsråd

Hanen

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund

Konservesfabrikkenes landsforening

KSL Matmerk

Lindbak AS

Marked.no

NHO mat og drikke

Nofima Mar AS

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Franchise Forening

Norges Frukt- og grønnsakgrossisters forbund

Norges Kokkemesteres Landsforening

Norges Markedsføringsforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

NorgesGruppen

Norpost AS

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Gartnerforbund

Norsk Landbrukssamvirke

Norges Markedsanalyse

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderf orbund

Norsk Sjømatbedrifters Landsforening

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Oikos

Opplysingskontoret for egg og kjøtt

Opplysingskontoret for frukt og grønt

Opplysningskontoret for meieriprodukter

Selgerforbundet

Småbedriftsforbundet

Universitetetet fir miljø og biovitenskap

Norsk artisk universitet

Visma AS

Norges Astma- og Allergiforbund

Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke

Diabetesforbundet

Norsk Cøliakiforening

Rema 1000