Høringer

Høring - Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag fra en arbeidsgruppe til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2016

Vår ref.: 16/660

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag fra en arbeidsgruppe til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften. 

Bakgrunn

I høringen av utkastet til ny jordskiftelov ble det fra flere høringsinstanser gitt utrykk for at reindriften bør ha den samme muligheten til jordskiftevirkemidlene som andre. Det ble likevel ikke foreslått konkrete lovendringer i det videre proposisjonsarbeidet, blant annet under henvisning til at slike forslag ikke hadde vært omfattet av høringen. 

I arbeidet med proposisjonen til ny jordskiftelov ble det gjennomført konsultasjoner med Sametinget og NRL. Under konsultasjonene ble man enige om at det skal settes i gang en samlet prosess der spørsmål om hjemmel for rettsutgreiing og bruksordning internt i reindriften, skal vurderes sammen med spørsmålet om hvordan man sikrer kunnskap og kompetanse i jordskiftedomstolene om samisk kultur, rettsforståelse og sedvane, jf. punkt 2.3 i Prop. 101 L (2012-2013). 

Det ble som forutsatt gjennomført konsultasjoner med Sametinget og NRL om mandat, sammensetning og arbeid. 

Konsultasjonene ledet fram til følgende mandat og sammensetning av en arbeidsgruppe: 

”Arbeidsgruppen skal vurdere og fremme forslag til lovbestemmelser i jordskifteloven om rettsutgreiing for fastsetting av innhold og grenser for rettigheter mellom utøvere og innehavere av reindriftsretten.

Arbeidsgruppen skal vurdere og fremme forslag til lovendringer for krav om bruksordning etter jordskifteloven om interne forhold i reindriften. Dette skal vurderes i forhold til reindriftslovens bestemmelser om bruksregler, jf. reindriftsloven §§ 57-60.

Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan meklingsordningen etter reindriftsloven fungerer. Arbeidsgruppen skal også vurdere og eventuelt fremme forslag til tiltak for en effektiv bruk av meklingsbestemmelsen i reindriftsloven.

Arbeidsgruppen skal vurdere og fremme forslag til tiltak for hvordan man sikrer nødvendig kunnskap og kompetanse i jordskifteretten om samiske sedvane, kultur og rettsforståelse.”

Arbeidsgruppens sammensetningen:

 • Hilde Wahl Moen, Domstoladministrasjonen
 • Liv Nergaard, Nord-Troms jordskifterett
 • Øyvind Ravna, Universitetet i Tromsø
 • Randi Skum, Norske Reindriftsamers Landsforbund
 • Torvald Falch, Sametinget
 • Johan Ingvald Hætta, Landbruksdirektoratet
 • Tor Kjøllesdal Landbruks- og matdepartementet
 • Morten Floor, Landbruks- og matdepartementet
   

Morten Floor har vært leder av arbeidsgruppen. 

Arbeidsgruppen hadde sitt oppstartsmøte 6. november 2014, og har totalt hatt 7 møter. Arbeidsgruppens avsluttet sitt arbeid den 23. mars 2016. 

Arbeidsgruppens forslag

Formålet med ny jordskiftelov er å legge til rette for effektiv og rasjonell utnytting av fast eiendom og ressurser til beste for eierne, rettighetshaverne og samfunnet. Dette skal skje ved at jordskifteretten bøter på utjenlige eiendoms- og bruksforhold, kartlegger og fastsetter grenser og rettigheter, og behandler skjønn og andre avgjørelser på en forsvarlig måte. 

Reindriften har ikke hatt samme tilgang på jordskifterettens virkemidler som andre næringer. Dette medfører mangel på verktøy for å løse utfordringene som reindriften står overfor. 

Arbeidsgruppen har foreslått endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som sikrer at jordskifteretten gis mulighet til å gjennomføre både rettsfastsettende og rettsendrende saker internt i reindriften. Det er tatt sikte på at de foreslåtte endringene er tilpasset dagens reindriftslov, samt hvordan reindriften utøves og er organisert. Videre foreslås det en mer effektiv bruk av reindriftslovens meklingsbestemmelse. Økt kompetanse i jordskifteretten om samisk sedvane, kultur og rettsforståelse er en forutsetning for å lykkes når det nå foreslås å åpne for bruk av jordskifteretten også på interne forhold i reindriften. Av den grunn foreslås flere tiltak for å øke kompetansen i jordskifterettene. Med bakgrunn i de særlige problemstillinger knyttet til uavklarte rettighetsforhold på vinterbeitene i deler av Finnmark, har arbeidsgruppen valgt å behandle denne problemstillingen særskilt. Dette må sees i sammenheng med at den økologiske bærekraften i reindriften i stor grad er betinget av balanse mellom en forutsigbar tilgang til beiteressurser og reintall. 

Arbeidsgruppens forslag oppsummeres i følgende punkter:

 • Endring av jordskifteloven og reindriftsloven som sikrer at jordskifteretten gis mulighet til å gjennomføre både rettsfastsettende og rettsendrende saker internt i reindriften.
 • Ny § 60 a i reindriftsloven om forholdet til jordskifteloven og som gir jordskifteretten mulighet til å behandle følgende saker internt i reindriften med enkelte avgrensinger:
  • Rettsutgreiing og grensefastsetting.
  • Jordskiftesak når bruksregler foreligger.
  • Jordskiftesak underveis i arbeidet med bruksreglene.
  • Jordskiftesak når arbeidet med bruksreglene ikke fører fram.
  • Fastsetting av reintall for den enkelte siida.
  • Jordskiftesak mellom distrikter
 • Ved jordskiftesak etter § 60 a kan virkemidlene i jordskifteloven §§ 3-4, 3-8, 3-9 og 3-10 nyttes.  Dette innebærer forslag om endring av §3-4 slik at denne bestemmelsen også omfatter reindriftsretten, samt gjerder og anlegg i reindriften.
 • Endringer av jordskifteloven § 1-5 om at også sideordnet rekrutteringsandel og offentlig myndighet kan reise sak.
 • Egen bestemmelse som del av ny § 60a for fastsetting av grunnlaget for jordskifteløsningen for jordskiftesaker internt i reindriften.
 • Forslag til fastsetting av grunnlaget for jordskifteløsningen i saker mellom reindriften og bufeholdere.
 • Forslag om økt forskning på beregning av fôrenheter på rein og sau, og da særlig på villsau.
 • Ny bestemmelse i reindriftsloven som § 8a om oppnevning av utvalg av fagkyndige meddommere til jordskifteretten.
 • Forslag om at utvalg av fagkyndige meddommere også kan brukes som meklere.
 • Forslag til egne retningslinjer for mekling.
 • Forslag om at det opprettes en masterutdanning i eiendom ved UiT, Norges arktiske universitet og at Domstolsadministrasjonen, Sametinget og Landbruks- og matdepartementet tar initiativ overfor UiT om dette.
 • Forslag (flertall) om at Domstolsadministrasjonen i retningslinjene for kompetansekrav for jordskiftedommere innarbeider krav om at et eget obligatorisk fag på 5 studiepoeng i samerett/reindriftsrett inngår i mastergraden.
 • Forslag om at det ved utlysning av dommerembeter i de samiske områdene uttrykkes at kandidater med kompetanse i samisk språk, same- og reindriftsrett og med kunnskap i samisk kultur og rettsforståelse oppfordres til å søke.
 • Forslag (flertall) om at det i startprogrammet for jordskiftedommere gis innføring i same- og reindriftsrett, og at disse kursene gjøres eksamensrettet.
 • Forslag om at aktuelle problemstillinger innenfor reindrift og samiske sedvaner settes på dagsorden i kurs og seminarer for jordskiftedommere.
 • Forslag om at Landbruks- og matdepartementet og Domstolsadministrasjonen i samarbeid gjennomfører kurs for utvalget av reindriftskyndige meddommere/meklere.
 • Forslag om at Landbruks- og matdepartementet vurderer å flytte jordskiftedomstolen i Finnmark fra Vadsø til Tana.
 • Forslag om at Landbruks- og matdepartementet krever og slik legger til rette for en rettsavklaring på høst- og vinterbeiteområdene i Vest Finnmark der en ser større områder under ett, med tilhørende forslag om styrking av Finnmark jordskifterett.

For øvrig vises det til vedlagt rapport. 

Høringsfristen settes til 1. oktober 2016. 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2500910/ eller på epost til postmottak@lmd.dep.no.

 

Med hilsen 

Marit Myklevold (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Morten Floor
                                                                                          fagdirektør 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Akershus og Oslo jordskifterett
Alstahaug kommune
Alta kommune
Andøy kommune
Aust-Agder jordskifterett
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Balvatn reinbeitedistrikt
Bardu kommune
Beiarn kommune
Berg kommune
Berlevåg kommune
Bindal kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune
Brønnøy kommune
Byrkije reinbeitedistrikt
Båtsfjord kommune
D-11T Reinøy
D-19 Sallan/Sørøy
D-19/32T Lahkko-Lakselvdal/Lyngsdal
D-20 Fala/Kvaløy
D-21 Gearretnjarga
D-22 Fiettar
D-23 S/N gr. B Girenjarga
D-23 S/N gr. C Jalgon
D-24A Oarje-Sievju/Seiland Vest
D-24B Seiland Øst
D-25 Stierdna/Stjernøy
D-26 Lakkonjarga
D-27 Joahkonjarga
D-28 Cuokcavuotna/Bergsfjord
D-29 Seakknesnjarga ja Silda
D-30A Vestre sonestyre/Oarjabealli
D-30B Midtre sonestyre/Guovdajohtolat
D-30C Østre sonestyre/Nuorttabealli
D-32 Silvetnjarga
D-33 Spalca
D-33T Ittunjarga/Rendalen
D-34 Abborassa
D-35 Favrrosorda
D-36 Cohkolat ja Biertavarri
D-37 Skarfvaggi
D-39 Ardni/Gavvir-Arnøy/Kågen
D-40 Orda
D-41 Beaskadas
D-42 Beahcegealli
Den Norske Turistforening
Domstoladministrasjonen
Duokta reinbeitedistrikt
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Elgå reinbeitedistrikt/Svahken sijte
Engerdal kommune
Essand reinbeitedistrikt/Saanti Sijte
Evenes kommune
Fauske kommune
Femund reinbeitedistrikt/Fæmund sijte
Feren reinbeitedistrikt/Gaasken-Laante sijte
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Finnmark jordskifterett
Finnmarkseiendommen
Flatanger kommune
Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen-Njaarke sijte
Fosnes kommune
Fostisen reinbeitedistrikt
Frosta kommune
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Troms
Gamvik kommune
Gielas reinbeitedistrikt
Gildeskål kommune
Glåmdal jordskifterett
Grane kommune
Gratangen kommune
Grong kommune
Grovfjord reinbeitedistrikt
Hadsel kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett
Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett
Hedmark fylkeskommune
Helgeland jordskifterett
Helligskogen reinbeitedistrikt
Hemnes kommune
Herøy kommune
Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt
Hjerttind Altevaten Fagerfjell reinbeitedistrikt
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Ibestad kommune
Ildgruben reinbeitedistrikt
Inderøy kommune
Indre Hordaland jordskifterett
Indre Sogn jordskifterett
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
Justis- og beredskapsdepartementet
Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt
Karasjok kommune / Karasjoga gielda
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune/ Guovdageaidnu suohkan
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kongsvikdalen reinbeitedistrikt
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kunnskapsdepartementet
Kvalsund kommune
Kvaløy reinbeitedistrikt
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt
Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet Alta
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Leksvik kommune
Lenvik kommun
Levanger kommune
Lierne kommune
Lista jordskifterett
Lofoten og Vesterålen jordskifterett
Loppa kommune
Luru reinbeitedistrikt/Låarte sijte
Lurøy kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Marnar jordskifterett
Mattilsynet
Mauken/Tromsdal reinbeitedistrikt
Meldal kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Narvik kommune
Nedre Buskerud jordskifterett
Nedre Telemark jordskifterett
Nesna kommune
Nesseby kommune/Unjargga gjelda
Nord- og Midhordland jordskifterett
Nordfjord jordskifterett
Nord-Gudbrandsdal jordskifterett
Nordkapp kommune
Nordland fylkeskommune
Nordmøre jordskifterett
Nordreisa kommune
Nord-Senja Dividalen reinbeitedistrikt
Nord-Troms jordskifterett
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag jordskifterett
Nord-Østerdal jordskifterett
Norges Bondelag
Norges Fjellstyresamband
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges skogeierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske reindriftsamers landsforbund
Nærøy kommune
Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
Oppdal kommune
Oppland fylkeskommune
Os kommune i Hedmark
Osen kommune
Overhalla kommune
Porsanger kommune
Rana kommune
Rbd 1. 2 og 3 Nuortat Matta-Varjjat/Østre Sør-Varanger
Rbd 13 Siskit Corgas ja Lagesduottar
Rbd 14 Spiertagaisa
Rbd 14 Spiertanjarga/Børselvfjellet
Rbd 16
Rbd 17
Rbd 23 S/N gr. A Valgenjarga
Rbd 23 S/N gr. D Ealenjarga
Rbd 4/5 Oarjjit Matta-Varjjat/Vestre Sør-Varanger
Rbd 5 og 6 D Varjjatnjarga/Varangerhalvøya
Rbd 5A og 5C Beahceveai/Pasvik
Rbd 7 Rakkonjarga
Rbd 9 Corgas/Oarje Deatnu
Rebbenesøy reinbeitedistrikt
Reindriftsstyret
Reinøy reinbeitedistrikt
Rendalen reinbeitedistrikt
Rennebu kommune
Riast/Hylling reinbeitedistrikt/Gåebrien sijte
Rindal kommune
Ringvassøy reinbeitedistrikt
Rissa kommune
Roan kommune
Romsdal jordskifterett
Rødøy kommune
Røros kommune
Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
Røyrvik kommune
Salangen kommune
Salten jordskifterett
Saltfjellet reinbeitedistrikt
Sametinget
Selbu kommune
Skjervøy kommune
Skjomen reinbeitedistrikt
Skjækerfjell reinbeitedistrikt/Skæhkere sijte
Skånland kommune
Snåsa kommune
Sortland kommune
Stájggo-Hábmer
Statskog SF
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Storfjord kommune
Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett
Sunnmøre jordskifterett
Surnadal kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Sørreisa kommune
Sør-Rogaland jordskifterett
Sør-Senja reinbeitedistrikt
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag jordskifterett
Sør-Varanger kommune
Tana kommune/Deanu gielda
Tjeldsund kommune
Tjeldøy reinbeitedistrikt
Torsken kommune
Tranøy kommune
Trollheimen reinbeitedistrikt/Trollheimen sijte
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Tydal kommune
Tysfjord kommune
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Utmarksdomstolen for Finnmark - Finnmárkku meahcceduopmostuollu
Vadsø kommune
Valdres jordskifterett
Vannøy reinbeitedistrikt
Vardø kommune
Vefsn kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vestfold jordskifterett
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett
Vestre Namdal reinbeitedistrikt/Åarjel-Njaarke sijte
Vevelstad kommune
Vikna kommune
Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
Vågan kommune
Østfold jordskifterett
Østre Namdal reinbeitedistrikt/Tjåehkere sijte
Øvre Buskerud jordskifterett
Øvre Telemark jordskifterett
Åfjord kommune