Høring - Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Høring - forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 15.11.2019

Vår ref.: 19/1132

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Forslaget til forskrift er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak av 8. juni 2017, jf. Prop. 84 S (2016-2017) og Innst. 385 S (2016-2017) om at ansvaret for forvaltningen av midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (tidligere Utrednings- og tilretteleggingstiltak) skal overføres til fylkeskommunen. I utkastet som sendes på høring, foreslås det at midlene reguleres i en felles forskrift sammen med regionale tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket, som fylkeskommunen allerede forvalter. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2669542/

Høringsfristen er satt til 15.november 2019.

Vedlegg 2

Med hilsen
Kristin Orlund (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                                Siri Lothe
                                                                                                seniorrådgiver

  • Fylkeskommunen- alle
  • Fylkesmannen- alle
  • Innovasjon Norge
  • KS
  • Landbruksdirektoratet
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag