Høring - forslag til forskriftsbestemmelser om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter eiendomsmeglingsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2016

Vår ref.: 14/4531 IG

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til bestemmelser i eiendomsmeglingsforskriften om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling (eiendomsmeglingsloven) § 8-8.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 30. september 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Barne- og likestillingsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen i Sogn og Fjordane
NORD universitet
Den Norske Advokatforening
Eiendom Norge
Handelshøyskolen BI
Norges Eiendomsmeglerforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Til toppen