Høring - forslag til justering av reglene om nåverdivurdering av fremtidige utskiftingskostnader for tekniske installasjoner i bygninger tilhørende kraftanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2010

Vår ref.: 09/5821 SL MP/KR

Høring - forslag til justering av reglene om nåverdivurdering av fremtidige utskiftingskostnader for tekniske installasjoner i bygninger tilhørende kraftanlegg

 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 vedtok Stortinget å skille ut faste, tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg som egen saldogruppe med avskrivningssats på 10 prosent, gjeldende fra og med inntektsåret 2009 (saldogruppe j).

Det er derfor nødvendig å endre forskriftsreglene for formuesberegning av kraftanlegg med generatorer som i inntektsåret har en samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller mer, ettersom nåverdiberegningen av fremtidige utskriftningskostnader for driftsmidler i slike anlegg delvis bygger på inndelingen i saldoavskrivningsreglene.

I vedlagte høringsnotat foreslår Finansdepartementet endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 kapittel 18-5.

Finansdepartementet ber om merknader til forslagene innen 27. mars 2010. Vi ber om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt på papir, også blir sendt elektronisk til ”postmottak@fin.dep.no”.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                  Marius Pilgaard
                                                                  seniorrådgiver

Vedlegg: Høringsliste og høringsnotat

Høringsinstansene


Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Den norske Revisorforening  Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Energi Norge (tidl. EBL) Postboks 7184, Majorstuen 0307 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA) Postboks 1148 Sentrum 0104 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Småkraftforeninga Postboks 123, Lilleaker 0216 OSLO
Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith Drammensveien 264 0246 OSLO

Til toppen