Høring - forslag til midlertidig endring i pengespilloven § 10

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag om å gi en gave i anledning 150-årsjubileet til Den Norske Turistforening (DNT) i 2018, og at denne gaven skal komme fra en lottotrekning i regi av Norsk Tipping AS.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.08.2017

Vår ref.: 17/2578

Høringsbrev i pdf-format

Høring - forslag til midlertidig endring i pengespilloven § 10

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag om å gi en gave i anledning 150-årsjubileet til Den Norske Turistforening (DNT) i 2018, og at denne gaven skal komme fra en lottotrekning i regi av Norsk Tipping AS. Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en endring i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. nødvendig. 

Etter pengespilloven § 10 annet ledd skal overskuddet fra Norsk Tippings spillvirksomhet fordeles først med 6,4 % til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Det foreslås at det vedtas en lovendring som gir et midlertidig unntak fra denne fordelingsnøkkelen for en enkelt trekning i løpet av 2018. 

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 8. august 2017.

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Ingeborg Finsaas Reiestad
rådgiver

 

 

Forslag om midlertidig endring i lov om pengespill mv. (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)

 

Innledning

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig endring i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill (pengespilloven) § 10. Endringen innebærer at halvparten av overskuddet fra én av Norsk Tippings ordinære lottotrekninger i 2018 kan tildeles Den Norske Turistforening. Denne tildelingen skal være en jubileumsgave i forbindelse med organisasjonens 150-årsjubileum.

Bakgrunnen for forslaget

Den Norske Turistforening (DNT) ble stiftet 21. januar 1868 og fyller 150 år i 2018. DNT er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 290 000 medlemmer, og betyr mye for den høye friluftslivsdeltakelsen i Norge. Gjennom organiserte turer, turisthytter i fjellet og merking av turløyper, gjør organisasjonen et viktig arbeid for å tilrettelegge for friluftsliv, fellesskap og bedret folkehelse.  

Kulturdepartementet ønsker i anledning jubileet å gi en gave som skal bidra til å videreføre og styrke det viktige arbeidet DNT gjør for å legge til rette for naturopplevelser for hele befolkningen, og ønsker derfor å gi DNT 50 % av overskuddet fra en særskilt lottotrekning. DNT har et nært samarbeid med Norsk Tipping, og har i mange år mottatt midler gjennom tippenøkkelen. Det er derfor naturlig og ønskelig at det er nettopp en av Norsk Tippings trekninger som er utgangspunktet for gaven.

Nærmere om forslaget

Etter pengespilloven § 10 annet ledd skal overskuddet fra Norsk Tippings spillvirksomhet fordeles først med 6,4 % til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Departementets forslag innebærer at det kan avholdes én lottotrekning i 2018 hvor 50 % av overskuddet tildeles DNT. Det legges ikke opp til at det skal avholdes noen ekstra trekning, men at overskuddet fra én av de ordinære trekningene fordeles på en annen måte enn ellers: I lovforslaget er det lagt opp til at overskuddet fra den aktuelle lottotrekningen fordeles slik at 50 % fordeles til formålene på vanlig måte som foreskrevet i pengespilloven § 10 annet ledd, og 50 % utgjør jubileumsgaven til DNT.

En tilsvarende endring ble gjort for å gi en jubileumsgave til Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité i 2012. Den Norske Turistforening har i likhet med Norges idrettsforbund mange særtrekk som gjør at disse organisasjonene står i en særstilling i det norske samfunnet. Den foreslåtte endringen vil være en engangsforeteelse, og således ikke skape en uforutsigbar situasjon for de øvrige mottakerne av Norsk Tippings overskudd.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Norsk Tipping har estimert at etter fradrag for gevinster og andre kostnader, utgjør overskuddet fra en lottotrekning som gjenstår til fordeling etter pengespilloven § 10 annet ledd normalt ca. 28 mill. kroner. Dette innebærer at overskuddet fra en normal lottotrekning fordeles med ca. 1,8 mill. kroner til helse- og rehabiliteringsformål, deretter 16,8 mill. kroner til idrett (64 %), ca. 4,7 mill. kroner til kultur (18 %) og ca. 4,7 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 %). 

Departementet foreslår at overskuddet i den aktuelle lottotrekningen fordeles slik at 50 % av overskuddet tilfaller DNT i gave, mens 50 % fordeles på vanlig vis etter pengespilloven § 10 annet ledd. Beregnet med utgangspunkt i en lottotrekning med normal omsetning, vil dette gi ca. 14 mill. kroner som tilfaller DNT som en jubileumsgave. 

Omsetningen i den aktuelle spilleomgangen kan bli høyere eller lavere enn normalomsetningen, og avhenger av hvor mange spillere som deltar i den aktuelle trekningen. Da man avholdt trekningen til inntekt for Norges Idrettsforbund i 2012 var det ventet at omsetningen ville bli høyere enn normalt på grunn av økt oppmerksomhet rundt trekningen. Denne forventningen slo imidlertid ikke til. Hvor stor omsetningen vil bli, vil først bli klart når trekningen er avholdt. 

I lovforslaget er det lagt opp til at jubileumsgaven til DNT skal begrenses oppad til kr. 15 mill. Dette for å ta høyde for at omsetningen i den aktuelle trekningen er vesentlig høyere enn ved en ordinær omgang. Det er ikke inntatt en tilsvarende nedre grense.

Lovendringsforslaget har ikke særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for staten. 

Lovforslag

I lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. foreslås følgende endring:

I

§ 10 nytt sjuende ledd skal lyde:

I 2018 kan det gjennomføres en spilleomgang for tallspillet Lotto hvor overskuddet fra spilleomgangen fordeles med 50 % til Den Norske Turistforening og 50 % til fordeling etter annet ledd. Andelen til Den Norske Turistforening i den aktuelle trekningen skal likevel ikke overstige kr. 15 millioner.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer og til og med 31. desember 2018.

 

Departementene

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet

Offentlige etater og enheter

Datatilsynet
Fylkeskommunene
Hjelpelinjen For Spilleavhengige
Kommunesektorens organisasjon
Korus-Øst
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotterinemnda

Andre

Actis 
ADHD Norge
Akan
Amnesty International Norge 
Astma- og allergiforbundet 
Autismeforeningen 
Barnekrefftforeningen 
Blå Kors Senter 
Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet 
Brystkreftforeningen
Care Norge 
Caritas Norge 
Cerebral Parese-foreningen 
De 10 Humanitære AS 
Den Norske Kreftforening 
Den Norske Turistforening 
Diabetesforbundet 
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering 
Flyktninghjelpen 
Forbrukerombudet  
Forbundet mot rusgift 
Foreningen for hjertesyke barn 
Foreningen for muskelsyke 
Foreningen for voksne med medfødt hjertefeil 
Framtiden i våre hender 
Frivillighet Norge 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Greenpeace Norge 
Harry Benjamin ressurssenter 
Hest og Helse 
Hørselshemmedes landsforbund 
Korpsnett Norge 
Landsforbundet mot stoffmisbruk 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsning 
Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte 
Landsforeningen for Polioskadde 
Landsforeningen Uventet Barnedød 
Landsrådet For Norske Ungdomsorganisasjoner
Mental Helse 
Mercy Ships Norge 
Miljøagentene 
Multippel Sklerose forbundet 
Myalgisk encefalopatinettveket i Norge (MENIN) 
Nasjonalforeningen for Folkehelsen 
NHO 
NORILCO 
Norges Astma- og Allergiforbund 
Norges Bedriftsidrettsforbund 
Norges Bingo- og lotteriforbund 
Norges Blindeforbund 
Norges Døveforbund 
Norges Handikapforbund 
Norges Idrettsforbund 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Norges Kfuk-Kfum 
Norges kvinne og familieforbund 
Norges Miljøvernforbund 
Norges Naturvernforbund 
Norges Parkinsonforbund 
Norges Røde Kors 
Norsk epilepsiforbund 
Norsk Folkehjelp 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
Norsk Foreldrelag For Funksjonshemmede 
Norsk Forening For Spillproblematikk 
Norske kvinners sanitetsforening 
Norsk Musikkråd 
Norsk Psoriasisforbund 
Norsk Revmatikerforbund 
Norsk Rikstoto 
Norsk Teaterråd 
Norsk Tipping AS 
Norske Redningshunder 
Plan Norge 
Redd Barna 
Redningsselskapet 
Regnskogsfondet 
Right to Play 
Rådet for Psykisk Helse 
Spillavhengighet - Norge 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
Stiftelsen SOS Barnebyer Norge 
Tippekommisjonærenes Landsforening 
WWF - Norge