Høring - forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og ny lov om tollavgift (tollavgiftsloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.09.2019

Vår ref.: 19/1597

Finansdepartementet har gått igjennom og vurdert behovet for endringer i tolloven (lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel), både når det gjelder lovstruktur, begrepsbruk og enkelte materielle endringer. Det overordnede målet med dette arbeidet er å få et oppdatert lovverk som er tilpasset Tolletatens ansvarsområder, både ved å synliggjøre etatens oppgaver etter eget regelverk og å klargjøre og forankre i loven at etaten også utfører oppgaver for andre myndigheter på vareførselsområdet. 

Finansdepartementet foreslår at reglene om grensekryssende vareførsel og reglene om toll inntas i to nye lover, i henholdsvis lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. De to lovene skal erstatte tolloven av 2007. Vi viser til høringssak om forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift på www.regjeringen.no.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om høringssaken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 30. august 2019. For å gi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Unni Raadim
lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 Oslo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032 Oslo

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 Oslo

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 Oslo

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 Oslo

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Postboks 7052 Majorstuen

0306 Oslo

Bedriftsforbundet

Rådhusgata 5 b

0151 Oslo

Bilimportørenes Landsforening

Postboks 71 Økern

0508 Oslo

Coop Norge Handel AS

Postboks 21 Haugenstua

0915 Oslo

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 Oslo

Den Norske Advokatforening

Kristian Augusts gate 9

0164 Oslo

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsens gt 100

0255 Oslo

Det Norske Veritas

Veritasveien 1

1363 Høvik

Direktoratet for økonomistyring

Postboks 7154 St. Olavs pl.

0130 Oslo

Finans Norge (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 Oslo

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 Oslo

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404 Oslo

Forbrukerrådet

Postboks 4594 Nydalen

0404 Oslo

Innovasjon Norge

Postboks 448 Sentrum

0104 Oslo

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 Oslo

KS

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Kystrederiene

Postboks 2020 Nordnes

5817 Bergen

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Helland

6390 Vestnes

IKT-Norge

Oscarsgate 20

0352 Oslo

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Østensjøveien 39/41

0667 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 Oslo

Morokulien – Grensetjenesten

 

2240 Magnor

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 Oslo

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 Oslo

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135 Oslo

Norges Fiskarlag

Pirsenteret

7005 Trondheim

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Henrik Ibsens gate 20

0255 Oslo

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 7134 St. Olavs pl.

0130 Oslo

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 Oslo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollg. 9

0158 Oslo

Norsk Flygerforbund

Oksenøystien 2

1366 Lysaker

Norsk Kabinforening

Drammensveien 43

0271 Oslo

Norsk Sjøoffisersforbund

Postboks 2000 Vika

0125 Oslo

Norsk Øko-Forum (NØF)

Postboks 9070 Grønland

0133 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 Oslo

Oljeskattekontoret

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Petoro AS

Postboks 300 Sentrum

4002 Stavanger

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511 Hønefoss

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 Oslo

Regnskap Norge

Postboks 99 Sentrum

0101 Oslo

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 Oslo

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 Oslo

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Postboks 9187 Grønland

0134 Oslo

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 Oslo

Småbedriftsforbundet

Postboks 453 Sentrum

6401 Molde

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Statkraft AS

Postboks 200 Lilleaker

0216 Oslo

Statnett SF

Postboks 5192 Majorstuen

0302 Oslo

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 Oslo

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Boks 3

1330 Fornebu

Tolldirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 Oslo

Transportsentralen A/L

Postboks 7 Alnabru

0614 Oslo

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten 2

0158 Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Postboks 9232 Grønland

0134 Oslo

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 Oslo

Økonomiforbundet

Østregt. 23

2317 Hamar