Høring - forslag til nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2013

Vår ref.: 08/601 SL KrJ/KR

Høring - forslag til nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

 

Ny straffelov ble vedtatt av Stortinget i 2005. I Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) la Justisdepartementet frem forslag til sluttføring av straffelovens spesielle del og tilpasning av annen lovgivning, som i stor grad bygger på NOU 2002: 4 Ny straffelov, Straffelovkommisjonens delutredning VII. Her ble det bl.a. foreslått å innta bestemmelser om skattesvik i straffeloven til erstatning for straffebestemmelsene om de alvorligste formene for skatte- og avgiftssvik i spesiallovgivningen. Forslaget til nye straffebestemmelser om skattesvik ble vedtatt av Stortinget 19. juni 2009. Bestemmelsene vil tre i kraft når ny straffelov trer i kraft.

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffebestemmelsene i skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Etter gjeldende rett er straffebestemmelsene tatt inn i den enkelte særlov. Det er derfor nødvendig å tilpasse disse til de nye bestemmelsene i straffeloven.  

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om forslaget bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 11. 01. 2013. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                              Elisabeth Frankrig
                                                                              lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

 

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

 

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

 

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

 

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

 

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

 

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

 

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

 

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

 

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

 

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

 

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

 

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 OSLO

 

Akademikerne

Akersg. 16

0158 OSLO

 

Bedriftsforbundet

Akersgt. 41

0158 OSLO

 

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

 

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

 

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsensg. 100

0255 OSLO

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

 

Finanstilsynet

Revierstredet 3

0151 OSLO

 

Finansforbundet

Postboks 9234 Grønland

0134 OSLO

 

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

 

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Youngsg. 11

0181 OSLO

 

Norges Autorisertes Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

 

Norges Juristforbund

Kristian Augusts g. 9

0164 OSLO

 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Henrik Ibsensgate 20

0255 OSLO

 

Norsk Øko-forum (NØF)

Postboks 2853 Tøyen

0653 OSLO

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

 

Politidirektoratet

Postboks 8051 Dep

0031 OSLO

 

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

 

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

 

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

 

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

 

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

01013 OSLO

 

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

 

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

 

Unio

Stortingsgata 2

0158 OSLO

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

 

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO

 

Til toppen