Høring - hjemmel for ligningsmyndighetene til å innhente kontrollopplysninger om bruk av utenlandske betalingskort

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Resultat: Ot.prp. nr. 59 (2007-2008) kap. 6 - Ny ligningslov § 6-3 nr. 3.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2008