Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - hjemmel for ligningsmyndighetene til å innhente kontrollopplysninger om bruk av utenlandske betalingskort

Resultat: Ot.prp. nr. 59 (2007-2008) kap. 6 - Ny ligningslov § 6-3 nr. 3.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2008

Vår ref.:

Høring - hjemmel for ligningsmyndighetene til å innhente kontrollopplysninger om bruk av utenlandske betalingskort


Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat om hjemmel for ligningsmyndighetene til å innhente opplysninger fra næringsdrivende om identiteten til innehaver av utenlandske betalingskort brukt i Norge. Internasjonale kontrollerfaringer viser at bruk av utenlandske betalingskort tilknyttet en bankkonto i utlandet er en utbredt metode for enkelt å få tilgang til skjulte midler. Kontroll av bruken av utenlandske betalingskort i Norge vil derfor kunne avdekke midler plassert i utlandet, som ikke er oppgitt til beskatning her.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Departementet ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.


Fristen for merknader til høringsnotatet er 15. februar 2008. Høringsuttalelser kan fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen


Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør
                                 

                                                        Hege E. Gahr
                                                        lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Bokhandlerforening Øvre Vollg. 15 0158 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Domstoladministrasjonen  7011 TRONDHEIM
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
GE Money Bank Postboks 8060 4068 STAVANGER
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Bilbransjeforbund Postboks 2804 Solli 0204 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO

 

Til toppen