Høring - Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag

Forskriften legger til rette for at årsmøter og generalforsamlinger mv. kan gjennomføres med elektronisk kommunikasjon. Vedtatt i statsråd 8. april 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2020

Vår ref.: 20/1718

Vedtatt i statsråd 8. april 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet en midlertidig forskrift med hjemmel i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2.

Formålet med forskriften er å legge til rette for at årsmøte i eierseksjonssameier og generalforsamling i borettslag og boligbyggelag kan skje uten fysiske møter så lenge fysiske måter er uforenlig med offentlige pålegg og anbefalinger. Forskriften skal gjøre midlertidige unntak fra kravene i eierseksjonsloven, burettslagslova og bustadbyggjelagslova om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling, og om fysisk signatur i de samme lovene. Forskriften legger videre til rette for at borettslag og boligbyggelag kan kommunisere elektronisk også med medlemmer som ikke har forhåndssamtykket til elektronisk kommunikasjon.

Koronaloven gjelder bare én måned. Det vil i praksis si at unntakene i utgangspunktet ikke vil vare lenger enn to til tre uker. Forskriften vil ikke løse problemet for sameier og borettslag som ikke har en profesjonell boligforvalter som kan rigge til og håndtere elektroniske møter. Ingen vet hvor lenge koronaepidemien vil vare, og årsmøter og generalforsamlinger må avholdes innen utgangen av juni. Departementet vil derfor vurdere å igangsette et parallelt lovarbeid med formål å skaffe hjemler for unntak i egne lover. Hjemlene må i så fall også gjøre det mulig å gjøre unntak fra kravet om å holde årsmøte og generalforsamling innen utgangen av juni.

Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på denne siden:

www.regjeringen.no/id2694777

For å sikre at forskriftene trer i kraft så snart som mulig, settes fristen svært kort. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre, men håper på forståelse i denne krevende situasjonen.
Høringsfrist er fredag 27. mars kl. 18:00.

Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål om forslaget kan rettes til fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 41 21 67 11.

 

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Cecilie Ingjerd Karlson

fagdirektør

 

 

 

 

Datatilsynet

Eiendom Norge

Forbrukerrådet

Huseiernes Landsforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS BBL